17
Пон, Юни
6 Нови статии

Отражение на геополитическите идеи и геострастратегически императиви върху външната политика на САЩ

брой1 2011
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Политическата география и геополитиката имат твърде важно значение за разбиране на глобалните и регионалните политически процеси, които, до голяма степен, са обусловени от териториалните проявления на природни, икономически и социокултурни особености. Политическата география може да се определи като научна дисциплина, занимаваща се с взаимодействието между географското пространство и политическите процеси. Принципно, пространствените отношения се разглеждат (наред с географското положение) като най- съществения елемент на политическата география. Тя се определя и като изследване на политическите явления и системи в техния пространствен контекст. Когато се има предвид военната сила и мощ стигаме до понятието геостратегия, т.е. до тези стратегически позиции, които са естествено определени от някои природогеографски или икономгеографски фактори. Геостратегията е рамка, обясняваща стратегията на държавите и нейните разновидности преди всичко с географски фактори и географското положение1. Тя има ясно изразен субективен характер. Геостратегията е реална дейност, насочена към преструктуриране на политическото пространство, която облагодетелства едни държави за сметка на други. Сред основните геостратегически мотиви днес е желанието за контрол върху богати на природни, човешки или стопански ресурси пространства2. Според определението на Бжежински „геостратегията е стратегическо управление на геополитическите интереси”3.

В тази връзка, интересно е да проследим геополитическите корени на външната политика на САЩ, от гледна точка на политическата география, геополитиката и геостратегията. Ще акцентираме върху теориите и моделите с ясно изразен геополитически характер, както и върху тези, предполагащи реализацията на определена геостратегия за постигане на желаните резултати. За целта ще направим хронологичен преглед и анализ на водещите геополитически идеи и стратегически концепции, имащи пряко или косвено влияние върху реалните събития като проследим непосредственото им отражение върху американската външна политика. При този хронологичен преглед условно бихме могли да отделим три периода, до голяма степен съответстващи на обособените периоди в прехода във външната политика на САЩ от изолация, през активна намеса в световните дела, до хегемония, а именно - до края на Втората световна война, по време на Студента война и прехода към мондиализъм, и съвременните геополитически теории.

Американската политика до края на Втората световна война

През 1823, вследствие напрегнатите отношения на международната сцена и изявените амбиции на европейските сили (Великобритания и Франция) към бившите испански колонии в Латинска Америка, извоювали наскоро независимост, САЩ обявяват нов външнополитически курс, който години по-късно става известен като „доктрината Монро” (от името на тогавашния американски президент Джеймс Монро). В нея недвусмислено се посочва, че евентуални бъдещи опити на европейските сили да колонизират (или да включат в сферата си на влияние) едни или други държави в Америка ще се възприемат от САЩ като акт на агресия, изискващ тяхната намеса. От друга страна, чрез доктрината се декларира, че САЩ по никакъв начин няма да се месят във вътрешните работи на Европа. Това поставя началото на т.нар. „политика на изолационизъм”, доминираща във външната политика на САЩ чак до намесата им във Втората световна война. Следва да отбележим обаче, че този изолационизъм се изразява единствено по отношение на отказа на САЩ да се намесват в геополитическите сблъсъци извън рамките на Америка, докато в същото време външнополитическите интереси се концентират върху оказване на влияние и налагане интересите на САЩ в Латинска Америка. На практика, „доктрината Монро” посочва, че Старият и Новият свят трябва да останат сфери на влияние на различни субекти. В този смисъл, можем да оценим доктрината като изключително удачен стратегически ход, в контекста на конкретната историческа ситуация, тъй като чрез нея, от една страна, се утвърждава идеята за американска хегемония в Западното полукълбо, а от друга – САЩ успяват да избегнат прекия конфликт с натрупалите военна мощ европейски колониални сили.

През 1845, американският държавен секретар Джон О’Съливан публикува документа “Manifest Destiny” (“Проявена съдба”), в който формулира концепцията за “американското жизнено пространство” и определя мисията на Съединените щати с думите: „да овладеем континента, даден ни от Провидението за свободното развитие на нашата, нарастваща от година на година, многомилионна нация”. Доктрината на О’Съливан има ясно определен геополитически смисъл, а именно - създаването на световна империя. От самото си създаване концепцията за „проявената съдба” се изразява по-скоро като общ възглед отколкото като конкретна политика, като идеята за експанзия се съчетава с характерните за епохата „романтичен национализъм” и усещането за превъзходство на англо-саксонската раса и изключителност на американската нация. Привържениците на тази концепция считат, че експанзията е не само рационална, но и лесно забележима (Manifest) и неизбежна (Destiny). Доктрината се използва от демократите през 40-те години на ХІХ-ти век, за да се оправдае войната с Мексико. В нея, между другото, се казва: “Както някога всички народи са поднесли даровете си пред люлката на Исус, така днес са длъжни да го направят пред люлката на младата империя на Запада”. Теологичните принципи на доктрината “Manifest Destiny” дават почти “евангелско” тълкувание на геополитическата идея за завоюването на планетата - първоначално на Западното полукълбо, а след войната от 1898 срещу Испания - и на останалия свят. На практика, непрекъснатата експанзия на Америка, от появата на “Manifest Destiny” насам, е определяща черта на външната политика на Вашингтон, органично съчетаваща три основни елемента на американския мироглед: формулираният във въпросната доктрина теологичен аспект, а именно, че Америка е определена от Бог и Провидението да наложи на света собственото си разбиране за демокрация; геополитическият аспект, съдържащ се в доктрината “Монро” и, накрая, икономическият аспект, формулиран по-късно в прословутата доктрина за “Отворените врати”. Никак не е чудно, че и лозунгът на президента Удроу Уилсън “Свят, безопасен за демокрацията” е буквално заимстван от доктрината “Manifest Destiny”.

В края на XIX-ти век американската геополитическа концепция получава интелектуалната си обосновка в трудовете на адмирал Алфред Маън, Джон Хей, Фредерик Търнър и Брукс Адамс, а с практическата й реализация първи се заемат президентите Теодор Рузвелт и Удроу Уилсън.

През 1890 се появява концепцията на американския геополитик адмирал Маън, която е пълна противоположност на известните „сухоземни тези”. Докато Ратцел, Макиндер и Хаусхофер поставят ударението върху предимствата на континенталните държави, Маън, наричан „най-важния американски стратег на ХІХ-ти век”, лансира тезата за предимството на морските (океанските) сили. Той смята „морската сила” за специфичен тип цивилизация, чиято максимална ефективност я прави естествен претендент за световно господство. Според него, морското господство може да се постигне чрез контролиране на онези земни бази, които имат приемуществото на стратегическото местоположение, бреговата форма и техния хинтерланд. За него търговията е основния геополитически инструмент, а военните действия трябва само да гарантират максимално благоприятните условия за формирането на планетарна търговска цивилизация. В книгата си „Влиянието на морската сила върху историята”, Маън налага идеята, че решаващ фактор при определяне съдбата на народите е морето, като „адекватното използване на моретата и контрола върху тях са само звено от веригата на обмена, с чиято помощ държавите акумулират богатство, но това е централното и звено”. Позовавайки се на примера на Великобритания, Маън доказва, че за сигурността на страната решаващо значение има не големината на нейното пространство, а дължината на крайбрежната линия и характерът на пристанищата. Според него, за да постигнат световно господство САЩ трябва да блокират по море мощта на континенталните държави в Евразия – Германия, Ру­сия и Китай. По-конкретно, именно Великобритания и геополитическият и наследник САЩ трябва, изпреварвайки Русия, да осъществят контрол над евразийските покрайнини, с цел да се блокира вътрешността на континента и се възпрепятства неговата океанска перспектива. Маън смята, че благодарение на незастрашените си от потенциални противници граници, САЩ се ползват от привилегиите и отбранителните предимства на островната държава и отговарят на географските условия за световна велика сила1. През 1900 Маън публикува книгата си „Проблемът на Азия и отражението му върху международните политики”. В нея той подчертава, че Северното полукълбо е ключът на световната сила, като Панама и Суец маркират южната граница на най-активната търговия и политика. На тази база, Маън обосновава необходимостта от превръщането на САЩ в могъща военно-морска държава, способна да съперничи на най-големите и силни империи по онова време. Той смята, че съдбата на Америка е свързана именно с моретата и, че нейната „проявена съдба” изисква, в своя първи етап, стратегическата интеграция на целия американски континент, а след това – налагането на световна хегемония. Маън лансира на глобално ниво и известния „принцип на анакондата”, използван от американския генерал Макклелън по време на Гражданската война (1861-1865) и изразяващ се в блокирането на вражеските територии откъм морето и по бреговите линии, което води до постепенното изтощаване на противника23. Той предвижда, че англо-американският алианс ще установи световно господство чрез ключови земни бази, заобикалящи Евразия, главно поради преимуществата на придвижването по море над транспорта по суша. Възгледите на Маън оказват голямо влияние върху външната политика на САЩ. За стратегическите им цели, адмиралът препоръчва изграждането на Панамския канал, установяването на контрол над района на Карибско море и анексията на Хаваите, които да послужат като своебразна преграда пред разширяването на Япония на изток. По- късно тези му идеи са реализирани на практика от САЩ.

Един от последователите на адмирал Маън - американският държавен секретар Джон Хей, формулира принципите на “Отворените врати”, като по-късно тази концепция заляга в основата на търговската експанзия на САЩ. В края на ХІХ-ти век Китай е изключително отслабен поради множеството войни и бунтове, като Великобритания, Франция, Русия и Япония имат все по-значимо присъствие и влияние в страната. Всъщност, Джон Хей се опасява не толкова от евентуално анексиране на китайската територия от другите големи сили, колкото от поставянето на непреодолими прегради пред американската търговия за достъп до огромния китайски пазар. Именно затова Хей изпраща дипломатически ноти до колониалните сили, изисквайки те да се съобразяват с идеята за „отворените врати” (т.е. отворените пазари) и да уважават принципите за равни търговски възможности. Въпреки че повечето от отговорите, които получава, са твърде уклончиви, призивът на Хей за „отворени врати” е повратен момент в историята на външната политика на САЩ, тъй като отразява възхода им като глобална сила и е своебразно начало на подготовката да се наложат американските интереси в отдалечени територии, които до момента са били обект предимно на европейско влияние. Опирайки се тъкмо на тези принципи, в лекция в Колумбийския университет, Удроу Уилсън заявява: “Търговията не се съобразява с държавните граници, а смята целия свят за единен пазар. “Затворените” държавни граници трябва да паднат. Интересите на финансовия капитал трябва да се защитават от държавата, дори ако заради това бъде нарушен суверенитетът на неприемащите този принцип нации”.

Идеите за американската експанзия, като алтернатива за по-добро бъдеще на нацията, са ясно изразени и в трудовете на Фредерик Търнър – влиятелен американски историк от началото на ХХ-ти век. Сред основните му концепции е, че “уникалността” на Америка е в нейните “непрекъснато разширяващи се граници”. Според него, “американците са непрестанно разширяващ се народ, призван да разпространява господството си", а историята на САЩ е “постоянно преместване на границите, които са линиите на бързата и ефективна американизация, докато основната им характеристика е движението… енергията на Америка винаги ще изисква увеличаване на пространството, върху което може да реализира собствените си възможности”. На свой ред, в книгата си “Новата империя” (1900), Брукс Адамс подчертава, че уникалността на Америка може да се съхрани само с провеждането на експанзионистична външна политика. Според известния съвременен американски историк Уйлям Уйлямс, “именно идеите на Търнър и Адамс дават на строителите на американската империя както теоретичната концепция така и конкретната програма за действия в периода 1893-1953”. И, докато Търнър поставя основите на модерния американски националистически мироглед, Адамс формулира принципите на експанзионистичната външна политика, отбелязвайки необходимостта “максимално да се използва икономическата и военна мощ на САЩ за разширяване сферите им на влияние на Запад”, т.е. за овладяване първо на Азия, а след това и на Европа. Впрочем, убеденият “мондиалист” Адамс, за разлика от германските геополитици на ХХ-ти век като Шмит или Хаусхофер, подкрепящи идеята за изграждането на няколко големи “икономико-политически пространства” (пан-региони), признава само една “световна империя” – американската. Още в началото на XX-ти век Брукс Адамс подчертава, че “независимо, дали ни харесва или не, ще се наложи да се борим за контрол над международната търговия… континенталният ни съперник (Франция, Германия и Русия) е обречен, …но ако му отстъпим, той ще ни задуши”. Според него, свободната търговия, икономическият интернационализъм, т.е. формирането на “единна световна икономика” под американска контрол, са ключът към световното господство на САЩ. Именно под влияние на подобни възгледи, по-късно президентът Рузвелт стига до идеята, че икономическата (и морална) сила следва да се трансформира във военно превъзходство, ако Америка действително желае да “срещне своята съдба”. По собствените му признания, Франклин Рузвелт е приемал като основен принцип на американската външна политика тезата на Търнър за “демокрацията” (т.е. господството на САЩ) като функция на разширяващите се граници на американското влияние в света4.

През първите години на XX- ти век Халфорд Макиндер развива глобална теория, смятана и до днес за класически пример на геополитиката. През 1904 той чете пред Кралското географско дружество прословутия си доклад за „Географската ос на историята”, който съдържа в основни линии неговата геополитическа концепция, определени корекции в която авторът нанася през 1919 и 1943. Макиндер вижда същността на съвременната история в борбата между континенталните и морските държави. Континентите Европа, Азия и Африка образуват „световен остров” и „ос на историята”, чието ядро представлява евроазиатското затворено степно пространство. Това е т. нар. Хартленд. Макиндер счита, че който владее това своебразното сърце на голямата територия, може да владее и целия свят, притежавайки по този начин най-големите геостратегически възможности и ресурси за поддържане на това световно господство. Така Хартлендът изпъква като най-голямото по географски обхват и най-значимо в световната геополитическа структура Голямо пространство, което,според Макиндер, има реални шансове да овладее своите океански покрайнини и така да придобие статут на първостепенна сила в света1. Евразия е оста на планетата, трудно достижима за морските държави, а пък Русия е ядрото на Евразия, която Макиндер определя като империя, заемаща в света „същата централна позиция, каквато в Европа заема Германия”. В теорията на Макиндер Северна и Южна Америка, Австралия, Япония, както и Британските острови се явяват „периферен остров”.

Според тази визия за света, световните морски държави (таласокрациите, както ги нарича Макиндер) се стремят да попречат на постигането на континентално единство в Евразия. За целта, те се опитват да поддържат враждебността и разделението по линията Изток-Запад между основните свръхдържави, способни да формират подобни алианси (т.е. между Русия и Германия, Германия и Франция и Русия и Китай), и да контролират крайбрежието на суперконтинента (т.е. Римленда)18. Някои автори определят концепцията на Макиндер като географски детерминизъм, но той самият подчертава, че тя не може да бъде разглеждана толкова ограничено, тъй като „реалният баланс на политически сили във всеки конкретен момент е продукт, от една страна, на географските условия (както стратегически, така и икономически), а от друга - на развитието, организацията, зрелостта и броя на конкуриращите се народи. Макиндер и неговата теория оказват много голямо влияние върху политическата теория и практика. Той определя като основна задача на англосаксонската геополитика да не допусне формирането на стратегически континентален съюз около „географската ос на историята”. Именно Макиндер полага основите на геополитическата стратегия, възприета половин век по-късно от САЩ и Северноатлантическия пакт, в чиито корени е заложена идеята с всички средства да се неутрализира възможността за появата на голям евразийски блок, геополитическото усилване на Хартланда и неговата експанзия. По-късно, на базата на неговата концепция, е изграден (с активната подкрепа на САЩ) и т. нар. „санитарен кордон” от държави, изолиращи СССР от страните в Централна и Западна Европа.

Никълъс Спикмън се приема за пряк наследник на стратегическата доктрина на Маън, в геополитическия и аспект, но идеите му са повлияни, в голяма степен, и от теорията на Макиндер. Спикмън е автор на „Американската стратегия в световната политика” и „Географията на мира”, публикувани, съответно, през 1942 и 1944. Подобно на останалите геополитици-класици, той разглежда света като затворена, вътрешнозависима система.

Спикмън вижда в геополитиката най-важния инструмент на конкретната международна политика, аналитичен метод и система от формули, позволяващи изработването на максимално ефективна стратегия. Вървейки по стъпките на Маън той се съгласява, че изолационната международна политика вече не е в интерес на Америка. Според него, колкото повече светът се затваря в една вътрешнозависима система, толкова повече САЩ трябва да взаимодействат с други държави и сили, чиито интерес може и да не се покрива с техния. Следователно, САЩ следва да активизират външната си политика и така да влияят върху хода на събитията, да се предпазват от застрашаващи ги чужди интереси и да са подготвени за опасни конфронтации. Спикмън акцентира върху двете нови величини в световната политика – на Стария и Новия свят. Първият се състои от Евразия, Африка, Австралия и по-малките острови, отдалечени от бреговете на тези континенти. Вторият обхваща Америка и западното полукълбо. Според Спикман, и двата свята се включват един в друг (чрез Атлантическия и Тихия океан), като относителната им мощ определя за кого от тях тази „прегръдка” би се оказала задушаваща. Новият свят има предимството (през този военен период) на относителна отдалеченост от зоната на политическите и военни конфликти. Старият свят, от своя страна, не само е разделен, но в него не доминира една определена сила. Спикмън отбелязва обаче, че ако някоя държава успее да наложи господството си в Стария свят или, дори ако бъде способна само да контролира природоресурсния потенциал и мобилизираната мъжка сила в Източната полусфера, Стария свят би могъл да застраши САЩ и цялото Западно полукълбо. Според него, най- добрата стратегия за САЩ е Старият свят да се запази разделен чрез активна външна политика1. Много от съвременните американски геополитици и стратези продължават да поддържат тази теза на Спикмън като тя определя, до голяма степен, и сегашното външнополитическото поведение на САЩ, и техниия стремеж към запазване на глобалното господство. Идеята на Спикмън е, чрез сключването на съюзи с по-слабите държави, да се поддържа силовият баланс в Стария свят и не се допусне евентуална хегемония на една единствена сила в него. Освен това, той се лансира тезата, че ключово политическо и стратегическо значение имат не централните части, а перифериите на европейския континент (Римленд), които, според него, представляват буфер между сухоземните и морски суперсили. Спикмън перефразира прочутата фраза на Макиндер по следния начин: „Който контролира покрайнините (Римленда), управлява Евразия, а който управлява Евразия, определя съдбините на света”. Спикмън е убеден поддръжник на атлантизма, като единствената правилна геостратегия за реализиране на американс­кото световно господство и смята, че център на историята е вече не Хартлендът, а Северният Атлантик, достигащ брегове­те на Северна Америка и Западна Европа. Той посочва девет критерия, определящи геополитическата мощ на една държава: повърхността на територията и, природата на държавните граници, големината на населението, наличието или липсата на полезни изкопаеми, финансовата мощ, етническата еднородност, нивото на социална интегрираност, политическата стабилност и националният дух. Според него, ако сумарният резултат от оценката на геополитическите възможности на една държава по тези критерии се окаже сравнително нисък, въпросната държава е принудена да стане част от по-голям стратегически съюз, жертвайки част от своя суверенитет за да си гарантира глобална геополитическа протекция23. Според британския професор Уилям Дейвис, в интерпретацията на Никълъс Спикмън, геополитиката е загубила агресивността, вложена в нея от Хаусхофер, и се използва за гарантиране сигурността на конкретната страна, отчитайки влиянието на географските фактори. Идеите на Спикман намират пряко приложение в създадените малко по-късно, под егидата на САЩ, военни съюзи, като НАТО, СЕНТО, СЕАТО. Главен двигател на историята става Атлантическата общност, начело със САЩ. Великобритания постепенно губи своето величие и се превръща в един от американските „непотопяеми самолетоносачи", а Франция се възприема вече само като плацдарм за САЩ.

На практика, именно идеите на Маън и Спикмън стоят в основата на англо-американската външнополитическа и военно-стратегическа доктрина през XX век, която дава реален резултат по-късно с разпадането на СССР. Нещо повече - и днес атлантизмът е в основата на мондиалистката доктрина за световно лидерство на американската морска идея.

Американската политика през студената война и прехода към мондиализъм

След края на Втората световна война промененият свят и основните закономерности на международните отношения усилват интереса към политическата география и геополитиката. В януарския брой на списание „Foreign Affairs” (издание на американската Асоциация за външна политика) от 1947, професорът от Питсбъргския университет Хан Уайгърт, обяснява големия интерес на американския елит към геополитиката с думите: „днес ние преразглеждаме най-важните географски основи на националната си сигурност”. На свой ред, Родрик Пити пише в книгата си „Да се обърнем към границите”, че САЩ са демонстрирали безразличие към уроците на геополитиката само, докато не е била застрашена собствената им национална сигурност. След края на войната обаче идва време американците да се заемат сериозно с изучаването на геополитическите принципи. Американските и английски политикогеографи правят изследвания върху новата международна ситуация, формирала се в резултат на съюзническата победа. Мнозина от тях лансират ревизирани варианти на теориите за „хартленда” (идеята за „телурокрацията”) и „морската сила” („таласокрация”). По време на студената война теорията на Макиндер се използва и като геополитическо оправдание за глобалното идеологическо противостоене. В следвоенния период, водещо място в геополитиката заема обосноваването на предопределеното от климата и други специфични особености превъзходство на западната цивилизация над останалите (Хънтингтън), както и на географски обусловения антагонизъм между „морските и океански” държави на Запада и „континенталните” държави на Изтока, между модерния индустриален Север и „изостаналия” аграрен Юг.

В издадената през 1990 книга “1945 като геополитически преход” британският учен Питър Тейлър лансира концепцията за “геополитическия световен ред”, свързан с хегемонията на определена държава в световната система, отбелязвайки, че двете световни войни, с които приключва световната доминация на Великобритания, са всъщност “войни за британското наследство между Германия и САЩ”. Неслучайно, в протоколите на американския Подкомитет по сигурността, касаещи принципите на следвоенната външна политика на САЩ, се казва, че: “ние трябва да култивираме такава нагласа за следвоенното устройство на света, която да ни помогне да наложим собствените си условия… водещи към създаването на Pax Americana”. На свой ред, водещият американски геополитик по времето на Рузвелт Исая Боумън отбелязва още през 1942: “истинската мярка за победата ни във войната, ще бъде степента на господството ни в света след тази победа”. Американските стратези окончателно стигат до извода, че “на американската икономика е необходим простор, разширено жизнено пространство, за да може да оцелее без да и се налагат фундаментални трансформации”. Още тогава те заключават и, че създаването на обединена Европа (независимо дали под егидата на нацистите, или без тях) е реална опасност за формиращото се ново “Американско голямо пространство” 5.

Според редица авторитетни изследователи, основополагащите принципи на имперската стратегия на САЩ водят началото си от първите дни на Втората световна война. Още тогава високопоставе­ни стратези и експерти стигат до извода, че в следво­енния свят Съединените щати ще „притежават неос­поримата власт", която ще им гарантира „огранича­ване на всяко отстояване на суверенитет" от страна на държави, които биха възпрепятствали глобалните им замисли. Ако британските и германски геополитици оправдават стремежа на Великобритания и Германия към доминация с тезите за „единството на периферната зона”, или „жизненото пространство”, необходимо на немския народ, американските им колеги претендират за господство на САЩ във всички стратегически райони на планетата. В съставна част на американската геополитическа доктрина се превръща тезата за всеобщия характер на американските стратегически интереси и „необходимостта” САЩ да разполагат с бази, разположени достатъчно далеч от морските и сухопътни граници на страната. Американците работят усилено за изработването на глобална стратегия, както и нов глобален модел на света, който да бъде заложен в основата й. В тази връзка можем да споменем имената на Ханс Уайгърт, Никълъс Спикмън, Самюел Хънтингтън, Робърт Строс-Юпе, УилямСтивънсън, Летимър и др. Някои от тях претендират, че са създали „хуманизирана версия на геополитиката”5. Като отправна точка им служи познатата теза, че Америка е обречена да играе особена роля в света. А за да се реализира тя е необходимо да се формулира спецификата на американската геополитика. Така, според Робърт Строс-Юпе, „геополитиката представлява щателно разработен план, предвиждащ кое и как следва да бъде завоювано и показващ на военния стратег най-лесния път към успеха”. Той подчертава, че „в интерес не само на САЩ, но и на цялото човечество е появата на единен център, който да осъществява балансиращ и стабилизиращ контрол над света, като играе ролята на арбитър, и този балансиращ и стабилизиращ контрол да се намира в ръцете на Съединените щати”.

Непосредствено след края на Втората световна война Съветът по международни отношения, ръководен от Исая Боумън, изготвя мащабен “Генерален план” и съпътстващ го проект, в който (според американските учени Лоурънс Шуп и Уйлям Минтър) “за основна цел на следвоенното планиране се определя създаването на международен икономически и политически ред, доминиран от САЩ”. От своя страна, Ханс Моргентау, който е сред основоположниците на реалистичната школа в рамките на международните отношения, подчертава, че “САЩ преследват една единствена цел в Европа – да не допуснат обединението на континента, отхвърляйки принципа за баланс на силите и налагайки едностранната американска хегемония и силово надмощие”.

Сред най-видните стратези след Втората световна война е американският дипломат, историк и политически изследовател Джордж Кенън, известен като бащата на американската “стратегия на сдържането”. Кенън определя експанзията като присъща черта на съветския режим, като категорично заявява, че неговото влияние трябва да бъде ограничавано в областите с жизненоважно и стратегическо значение за САЩ. Изказванията и статиите на Кенън до голяма степен се отразяват и върху формирането на новата антисъветска политика на администрацията на Труман, което, на практика, поставя и началото на студената война. Интересно е да се отбележи, че години по-късно (през 1987) Кенън посочва, че “стратегията на сдържането” е била приложена много по-твърдо отколкото той самия е очаквал и че „днес се нуждаем от теория на сдържането, която да е по-тясно свързана със съвкупността от проблеми на Западната цивилизация”.

Лансираната след Втората световна война външнополитическа линия, отразена до голяма степен в Доктрината Труман, също се основава на откровено експанзионистката “теза за границите” на Търнър и неслучайно в една от речите си от онова време президентът Хари Труман говори за „разширяващите се граници на Америка”. Впрочем, именно през този период политиката на САЩ окончателно бива обвързана с идеологическите “имперски” шаблони, родени в края на ХІХ век. Така, основополагащите принципи на създадения през 1949 и доминиран от Вашингтон Северноатлантически пакт, са заимствани от американския геополитик адмирал Маън, който още в началото на века стига до извода, че бъдещето ще принадлежи на онези, които се наложат в очертаваща се безмилостта битка за суровини и, преди всичко, за откриването и завладяването на нови пазари. Обща пресечна точка на американската геополитика и политическа география става тезата, че САЩ са лишени от много ключови суровини, достъпът до които следва да бъде гарантиран, ако страната държи да запази икономическата и политическата си сигурност5. Според Уейгарт и Пити, сигурността на САЩ може да се гарантира само, ако Америка постави под контрол най-важните „силови центрове на планетата”, като под последните се разбират районите, където са концентрирани най-важните видове стратегически суровини. През 1946, Исая Боумън публикува във „Форийн афеърс” статията си „Стратегия на териториалните решения”, в която лансира теорията за „географските центрове на силата”, където са разположени основните стратегически ресурси: петрол, каучук, калай, уран и т.н.

През втората половина на 40-те години на XX-ти век политиката за разширяване на американското жизнено пространство се реализира чрез създаването на Северноатлантическия пакт, който, на практика, оформя концептуално и институционално идеята за новото американско “голямо пространство”. Атлантическата линия в геополитиката се развива практически в пълен синхрон с класическата англо-американска традиция (Маън, Макиндер, Спикмън). Атлантизмът, като основа на американската следвоенна политика в Европа, се основава на политическата зависимост на западната половина на континента от САЩ. Тъкмо поради това, както подчертава и Роналд Стийл в книгата “Изкушенията на свръхдържавата”, ключова цел на американската следвоенна стратегия е да не се допусне превръщането на Европа в икономически съперник на САЩ, тъй като последното, рано или късно, би означавало превръщането и в техен политически съперник. Всъщност, самата геополитическа концепция за американското “жизнено пространство” (трансформирала се в идеята за “великото трансатлантическо пространство”) изисква пряка силова намеса за гарантиране на американската хегемония. В миналото тази задача, наред със сдържането на болшевизма, се очертава като една от основните функции на НАТО. Тоест, на практика НАТО се превръща във въоръжена опора за експанзията на Америка, в която “граничният тезис” на Търнър, окончателно се слива с принципите на “доктрината Монро” и идеите на адмирал Маън4.

“Планът Маршал, появил се непосредствено след създаването на НАТО, стартира ерата на американската военна, политическа и икономическа доминация в Европа” – твърди Стивън Емброуз в книгата “Корените на студената война”. В крайна сметка, Северноатлантическият пакт е не толкова съюз, колкото едностранна гаранция от страна на САЩ за онова, което Америка тълкува като “европейска сигурност”. Срещу въпросните гаранции Съединените щати поемат командването на западноевропейските въоръжени сили, а американските войски окончателно се установяват в Европа. В свой обширен анализ, публикуван в списание “Нейшън” Бенджамен Шварц и Кристофър Лейн посочват, че: “зад цялата високомерна и патетична реторика за трансатлантическото партньорство в рамките на НАТО, всъщност се крие един прост факт: основната цел на американската политика в Европа е не предотвратяването на нечии хегемонистични претенции, а укрепване доминацията на самите Съединени щати”. Според тях, пактът служи за реализацията на важни цели, залегнали в дългосрочните планове на САЩ като защита и разширяване сферата на влияние, установяване на постоянна американска доминация над Стария континент, ерозия на усилията по изграждането на независима Европа (а в по-ново време и за присъединяване към “голямото американско пространство” на бившите “социалистически” държави от източната половина на континента).

През 50-те годидини на ХХ-ти век ядрени стратези от корпорацията RAND (мозъчен тръст за изследване на глобалната политика, субсидиран от американското правителство) разработват стратегия, известна като „контрол на ескалацията” (escalation dominance), която предполага систематично използване на военни заплахи и принуди. По същество, „контролът на ескалацията” е способността да овладееш всяко едно ниво на потенциален конфликт – от конвеционалното, през стратегическото, до ядрената война. За да бъдат постигнати целите е необходимо превъзходство на всяко едно ниво от т.нар „стълба на ескалацията” (escalation ladder), което дава възможност и да се определя темпът на ескалация на напрежението. Тези принципи, в голяма степен, определят необходимостта от непрекъснато увеличаване и модернизация на военния арсенал, характерен за периода на студената война, както за САЩ, така и за СССР (което, от своя страна, води до т.нар. „игра с нулева сума”, тъй като въпреки огромните военни разходи, относителното измерение на силите, на практика, почти не се променя).

Редица значими политикогеографски концепции, опитващи се да опишат и обяснят международната политическа ситуация и действията на отделните субекти в нея,  можем да открием в трудовете на един от най- видните представители на следвоенната политическа география - американския географ Ричард Хартшорн. Така, в книгата си „Фунционаленият подход в политическата география” (“The Functional Approach in Political Geography”, 1950), Хартшорн определя четири методологични подхода, приложими в политическата география – анализ на силата (на военностратегическия потенциал), исторически анализ, морфологичен и функционален анализ. Той смята, че основната задача на политическата география е намирането на точно съотношение между „центробежните” и „центростремителните” сили, без които държавата не би могла да съхрани целостта на своята територия. През 1956, ученикът на Спикмън Доналд Мейниг публикува труда си „Хартлендът и римлендът в евразийската история”. В него той подчертава, че „геополитическите критерии следва да отделят специално внимание на функционалната ориентация на населението и държавата, а не само на чисто географското отношение на конкретната територия към Сушата и Морето”. През 1965, друг последовател на Спикмън – Уйлям Кърк, издава книга, чието заглавие повтаря това на прочутата статия на Макиндер „Географската ос на историята”. В нея той развива тезата на Спикмън за централното значение на „римленда” за геополитическия силов баланс. Опирайки се на културно-функционалния анализ на Мейниг, Кърк изгражда исторически модел, в който главна роля играят „крайбрежните цивилизации”, генериращи повече, или по-малко, интензивни културни импулси към вътрешността на континента.

Същевременно, периодът на Студената война трябва да се разглежда и като начало на още един глобален процес - външнополитическия преход на САЩ от атлантизъм към мондиализъм. През втората половина на ХХ век Вашингтон постепенно се превръща в лидер, претендиращ за икономически, военно-политически и морален абсолютизъм, в световен план6. Превръщането на САЩ в свръхдържава и навлизането на света в последния етап, предшестващ окончателната „планетарна хегемония на таласокрацията”, кара американските геополитици да лансират съвършено нов геополитически модел, в който участват не две, а само една световна сила. Принципно се очертават два варианта за развитие на събитията – или окончателната победа на Запада в геополитическия му дуел с Изтока, или пък конвергенцията на двата идеологически лагера в едно цяло и формирането на „световно правителство” (този проект бива наречен „мондиализъм” – от френското monde, т.е. свят). Именно тази ситуация води до появата на ново геополитическо течение – геополитиката на мондиализма, известна още и като „доктрината за новия световен ред”, разработвана от редица американски геополитици още от 70-те години на миналия век. Според представителите на мондиализма, пред съвременната цивилизация възникват нови, непознати преди препятствия и опасности. Те са следствие от увеличаващата се относителна тежест на т. нар. "периферни народи" (бедните страни), около т. нар. "високо организирани пространства" (богатите държави). Нарушеното демографско равновесие, екологичните проблеми, контрабандата с наркотици и оръжие, международният тероризъм и други съпътстващи модерната епоха явления изискват от Запада нова глобална политика. За да се предотвратят тези опасности, е необходимо да бъде установен твърд политически контрол на “мондиално” равнище. С постепенното концентриране на цялата концептуална и стратегическа власт над Запада в САЩ, именно тази страна се превръща в основния център на мондиализма, чиито представители формират паралелни властови структури, включващи съветници, анализатори и центрове за стратегически изследвания. Според западното тълкуване, мондиализмът изисква такива икономически приоритети, които да установят пълно господство на пазарната стопанска система и консумативния тип общество. Това трябва да се съчетава с непрекъснато расово-етническо смесване между народите и поощряване космополитизма на големите градове. Основната теза на всички мондиалистки проекти е прехода към единна световна система, стратегически доминирана от Запада и „прогресивните, хуманистични и демократични ценности”. В геополитически план, мондиализмът предлага да се наложи безусловен приоритет на интересите на западните държави. На практика, няма страна, за която тези идеи да се отнасят с по-голяма сила, от САЩ. Традиционализмът е пълна противоположност на мондиализма. Вместо модерна икономика, в него значителен дял имат архаичните форми на производство от цехов тип. Вместо икономическата принуда, твърде разпространена в държавите от Изтока е “нравствената”, а понякога и физическата принуда. Обичайно явление е приоритетът на социалната справедливост и защита в системата на производството и разпределението. Тези характеристики се отнаят до голяма степен най-вече за бившия СССР, което добре обяснява идеологическото противостоене между двете велики сили в периода на студената война. Като противовес на атлантизма и мондиализма, в традиционалистичните общества възникват конкурентни центрове на световната политика. С най-голямо значение през ХІХ-ХХ век сред тях се откроява пространството на руската държавност, за което често се използва геополитическото понятие Евразия. То става основа при формулирането на руските геополитически идеи, най-типична сред които е евразийството. Евразийската идея има ясно изразена континентална геополитическа ориентация7.

С най-голяма устойчивост в пространствено-понятийното развитие на геополитиката през ХIХ-ХХ век и особено значими в периода на студента война са т. нар. „големи простран­ства" („панрегиони"), „санитарни кордони", „диагонали", „възли", "ключови про­странства", „конфликтни зони" и др. Те придобиват голямо значение след края на Втората световна война в контекста на нарастващото съперничество между САЩ и СССР за глобален контрол. В този смисъл, атлантическата геостратегия предполага изграждане на т. нар. санитарни кордони, с цел предотвратяване възможността за формиране на мощен геополитически съюз между Големите пространства в Евразия.

Според много класически и съвременни изследователи, основен структурен елемент в изменящите се геополитически модели на света са Големите пространства. Те са първоначално формулирани от германеца Карл Шмит. С това понятие той обединява политическите макрообразувания, съставени от страни и народи, в чиито географски очертания могат да се установят тенденции, непротиворечащи на съвместното им развитие. Това са значителни по териториалния си потенциал държави или междудържавни политико-икономически обединения. Броят и мощта на Големите пространства се променят в резултат от смяната на геополитическите епохи, продиктувани от социално-политически катаклизми, икономически преобразования или войни. От геополитическа гледна точка, между Големите пространства съществуват традиционни отношения на противоборство или сближаване. Те предопределят геополитическата картина на света през отделните исторически периоди. Освен големината на територията, значими геополитически критерии за силата на Големите пространства са тяхната форма, географско положение, икономическа и военна мощ. В исторически план, от значение е също приносът на Големите пространства за културно-политическия модел на световното развитие. Открояването на Големите пространства е фундаментален принцип в геополитическите теории. В книгата си “Номосът на Земята”, публикувана през 1950, Шмит изказва идеята, че най-типичните Големи пространства са континенталните политически макрообразования – телурокрациите, които, по своя собствена логика, постепенно прерастват в империи. Динамизмът на отношенията между Големите пространства се извежда като първостепенен геополитически фактор. Според класиците на геополитическата мисъл, суверенитетът на отделните големи държави и макрорегиони, до голяма степен, зависи от самостоятелността и самодостатъчността на пространството, което те заемат24. Сред определящите особености на геополитическия статут на Големите пространства е икономическата мощ. Поради това, в много случаи, геополитиката се припокрива с геоикономиката и съвременните геоикономически пространства са в основата на бъдещото моделиране и прогнозиране на света. Една от традиционно водещите цели на атлантизма и мондиализма, като геополитически формули, обединяващи Големите пространства на Северна Америка и Западна Европа, е да възпрепятстват формирането на силни алтернативни Големи пространства в Евразия. Северна Америка, начело със САЩ, има перспектива за реално световно господство само е случай, че се блокира тяхната мощ и се тушира възможността за геополитическата им реализация чрез създаването на обеди­нения между тях. Никога преди идеологическите кон­цепции и геополитическите доктрини на САЩ не са достигали толкова големи ма­щаби на глобалната мощ. На практика, Хартлендът (и в частност СССР) е териториално раздробен и политико-икономически отслабен. Потенциално значимите Големи пространства на Западна и Средна Европа са геополитически обезличени чрез кооптирането им към атлантическата доктрина. От друга страна, Арабският свят е също раздробен, а Източна Азия - все още разединена.

В геополитически смисъл, санитарният кордон е пространство, обединяващо държави и народи, които обикновено са разположени между две крупни геополитически образувания, чийто съюз би причинил вреда или опасна конкуренция на трета, често отдалечена суперсила или алианс. Санитарният кордон се изгражда между две Големи пространства, като негов инициатор е външен силов център, нямащ интерес от стратегическото им обединяване. Геополитическата самостоятелност на страните от „санитарния кордон” е невъзможна. Те често са причина за континентални и глобални конфликти8. Същността на политиката на външния силов център се състои в това санитарният кордон да се използва като зона на постоянно напре­жение между съседни Големи пространства. По силата на пряката геополитическа не­обходимост, подсказана още от Маън и Спикмън, за да блокират влиянието на Харт­ленда в Европа, САЩ изграждат Западния санитарен кордон, заемащ значително меридионално пространство в Източна Европа. Днес този буфер е изнесен значително по на изток и югоизток, като обхваща западните, кавказките и централноазиатските републики на бившия СССР, където се слива с южната част на вътрешния полумесец (по терминологи­ята на Макиндер, 1904, 1919) или т. нар. „Източен санитарен кордон".

Важно място в теоретичните концепции заема и анализът на т. нар. геополитически възли. Това са региони, отличаващи се с висок конфликтен потенциал, тъй като в тях се сблъскват интересите на Големите пространства. Те са с по-малък териториален, демографски, икономически и военен потенциал. Характерни техни черти са природното, етническото, религиозното и културно-политическото многообразие. Държавите в геополитическите възли са в непрекъснато противоборство и, за разлика от държавите в Големите пространства, нямат външнополитическа съгласуваност. В световното пространство се открояват следните геополитически възли - Балкани, Кавказ, Близък Изток, Централна Азия (известен е още като “Таджикски възел”, а Бжежински използва понятието “Азиатски Балкани”), Корея, Индокитай, Африкански рог (п-в Сомалия), Южна Африка, Карибски басейн7. Именно тези им характеристики определят и повишения интерес на САЩ към тях, като в много случаи тези геополитически възли са обект на различни интервенции, целящи да запазят и подобрят стратегическитте предимства на Вашингтон в двуполюсната борба за надмощие по време на студената война.

Структурни елементи с най-нисък геополитически ранг са т.нар. геополитически ключови зони. Те са относително малки по пространствен обхват, но играят голяма роля за глобалните комуникации и извоюването на стратегически предимства. Контролът над тях гарантира безпрепятственото осъществяване на търговските връзки и военните операции на едни Големи пространства и дава възможност за блокиране комуникациите на други7. Ето защо американските външна политика, до голяма степен, е обусловена от прилагането на тези теоретични концепции при вземането на решения и предприемането на конкретни стратегически операции.

В крайна сметка, студената война е не толкова (или не само) идеологически сблъсък, колкото схватка между две експанзионистични империи, а победата на Запада в нея, трябва да осигури на САЩ “отваряне” на източноевропейските и руските граници за американската икономическа и геополитическа експанзия. Провежданата през 1946-1989 политика на “сдържане”, т.е. традиционната за геополитиката на “морските държави” блокада на “континенталния” им съперник, на практика преследва именно тези цели. Всъщност, както отбелязва немският геополитик Ото Маул, “естествен краен резултат от експанзионизма, под лозунга за “открити врати”, е икономическата колонизация на новото геополитическо пространство, т.е. войната за налагане принципа на “откритите врати” води неизбежно до контрол над пазарите, намиращи се зад тези “врати”.

Надпреварата между бившия СССР и САЩ може да се възприеме като съвременен вариант за съперничество, чиито корени са здраво вкопани в глобалната география. Стремежът за доминиране между морските и сухопътни сили е потвърден от естествените експанзивни тенденции на окупаторите от „сърцевината”, от една страна, и глобалното разпростиране на морските сили, от друга. Резултатът са продължителните военни действия и борба за надмощие по бреговете на Евразийския континент, на които ставаме свидетели по време на студената война.

Съвременните геополитически теории

Победата на САЩ в студената война и разпадането на Съветската империя предвещава началото на радикално нова епоха, нуждаеща се от съответните оригинални и актуални геополитически модели. Геополитическият статус на всички традиционни територии, региони, държави и съюзи претърпя драматична промяна. През последните години ставаме свидетели на дефинирането на нови геополитически визии, теории и концепции, които, в една или друга степен, се отразяват върху развитието и направлението на американската външна политика. Тези теории, до голяма степен, се различават, макар и да има консолидация по някои ключови въпроси и стратегии, които следва да се реализират за могат САЩ да извоюват желаната от тях позиция на световната геополитическа сцена. В тази връзка, ще разгледаме по-обстойно концепциите на някои съвременни американски геополитица, чиито теории станаха популярни в научните среди и имат важна роля в определянето на външната политика на САЩ, нейните нюанси, насоки и приоритетни цели, а именно – Хенри Кисинджър, Самюел Хънтингтън, Франсис Фукуяма, Збигнев Бжежински и др.

В издадената през 1994 книга „Дипломацията”, Кисинджър развива геополитическата си концепция, плод на неговия дългогодишен труд. В нея той дооформя отдавнашната си теза (оказала силно влияние и в политическата му кариера), отчитаща многообразието от визии и интереси на всяка една от страните в международните дела. Кисинджър не вярва, че Америка е способна да бъде доминираща сила, без да разбира и да се съобразява със спецификите на това многообразие, еднакво сложно по отношение на съюзници и опоненти. Според него, ако САЩ не се отърсят от едностранчивото и късогледо следване на Уилсъновите идеали, те ще се изправят пред един свят, на който ще им бъде все по- трудно да влияят, още по-малко - да го моделират според собствените си интереси. В общи линии, Кисинджър е скептичен за способността на САЩ да запазят ролята си на единствена свръхсила: „В света след студената война Съединените щати са единствената свръхсила с възможност да се намесва във всяка част на Земното кълбо. Но силата е по- разпръсната, а проблемите, спрямо които е приложимо военно решение, са намалели. Отсъствието на сериозна идеологическа и стратегическа заплаха позволява на народите да провеждат външна политика, основана на непосредствените им национални интереси. В международната система, характерна с може би 5-6 големи сили и множество по- малки държави, световният ред би трябвало да се формира, почти както в миналите векове, като резултат от примиряването и балансирането на съперничещи си национални интереси”9. Според Кисинджър, относителната военна мощ постепенно ще намалява. Липсата на ясен съперник ще породи вътрешен натиск да се пренасочат ресурси от отбраната към други приоритети. Когато липсва обща заплаха и всяка страна преценява опасностите от собствена национална гледна точка, обществата, които „са се сгушили под американския щит”, ще се почувстват задължени да поемат по- голяма отговорност за своята защита. Кисинджър предвижда, че така функционирането на новата международна система ще се придвижи към равновесие дори и във военната област, макар че е възможно да минат десетилетия, преди това да се случи.

В книгата си „Сблъсъкът на цивилизациите”, Самюел Хънтингтън развива своето виждане за бъдещия модел на световния конфликт. Той извежда като неизбежна перспектива за нашия свят сблъсъка на цивилизациите, които поделя на западна, конфуцианска, японска, индуистка, славянска ортодоксална, латиноамериканска и африканска. Според него, огнищата на напрежение са по линиите, разделящи тези цивилизации. Основните причини за този сблъсък са фундаменталните различия между цивилизациите, разширяването на взаимоотношенията между народите от различни цивилизации и засилването на самосъзнанието за принадлежност, запазването властта на религията, културните особености и различия, както и засилването на икономическия регионализъм. Хънтингтън определя американската вяра в демократичните реформи като неоправдана. Той счита, че "реформите могат да бъдат повече катализатор на революция отколкото неин заместник… Моята хипотеза е, че фундаменталният източник на конфликт в този нов свят няма да бъде идеологически или предимно икономически; големите разлики в човечеството и доминиращият източник на конфликти ще бъдат преди всичко културни. Националните държави ще останат най-силните актьори в световната политика, но принципните конфликти в глобалната политика ще произтичат от нациите и групите на различните цивилизации... САЩ трябва да предотвратят това развитие главно чрез създаването на многонационална антитерористична коалиция, пресичаща цивилизационните граници. Освен това, САЩ трябва да направят всичко възможно, за да доведат две неща докрай: първо, да сплотят нациите на Запада; и второ, да се опитат да разберат как изглежда светът и в очите на другите хора.”10. Теорията на Хънтингтън е многократно критикувана и определяна като нереалистична. Вече покойният специалист по близкоизточните въпроси Едуард Саид дори пише статия, в която обвинявава Хънтингтън, че съзнателно тласка Запада срещу Исляма. Събитията от последните години обаче недвусмислено показват правотата на възгледите на Хънтингтън и уместността на неговите идеи, особено след терористичните атаки срещу Световния търговски център и Пентагона. Докато след 11 септември 2001 Съединените щати се опитват да активизират проекта си за трансформиране на света, съобразно либерално-демократичния модел, лансиран навремето от американските „бащи-основатели”, незападните цивилизации се развиват по свой собствен път, демонстрирайки политическа воля за повече власт и влияние. В този смисъл и имайки предвид увеличаващата се бездна между някои от цивилизациите, днес в американските политически дебати все по-често се чуват призиви да се анализира обстойно теорията за „сблъсъка на цивилизациите” и последиците от това, за да могат да се вземат адекватни решения, водещи до налагането на американските интереси.

Теориите на Кисинджър и Хънтингтън предполагат, че едни от предизвикателствата пред САЩ ще бъдат свързани с разработването на адекватни форми на мултилатерално сътрудничество. Голяма част от геополитическите анализатори виждат алтернативата в официалните, универсални международни организации и договори, гарантиращи необходимата международна легитимност и капацитет, докато други са привлечени от идеята за създаване на неформални коалиции, позволяващи на САЩ да запазят максимална свобода на действие, както и националния си суверенитет11. Нещо повече, Обама предложи на американските избиратели нова визия за лидерството през ХХІ век, обещавайки „да преустрои досегашните алианси, партньорства и институции, така че да могат да посрещнат общите заплахи и да укрепят общата сигурност”. Той призна, че „днес е модерно да се отнасяме с пренебрежение към ООН, Световната банка и други международни организации”, но големите лидери от 40-те (като Хари Труман и Джордж Маршал), „са били наясно, че тези институции не само не ограничават нашата мощ, а я усилват”.

В книгата си „Строежът на държавата” Франсис Фукуяма лансира съвременна концепция за изграждането на държавите, която, до голяма степен, се въплъщава и в американската външна политика. Той твърди, че типът традиционна военна сила, който асоциираме с националните държави, е очевидно недостатъчен за посрещане нуждите на съвременния свят. Според Фукуяма, европейците са прави, че има форми на „мека сила”, като националното строителство например, които са от важно значение в международната политика. Той смята, че световните лидери тряб­ва да могат да изграждат държавни институции не само в собствени­те граници, но и в други, по-лошо организирани и опасни държави. В миналото те са правили това просто нахлувайки в съответната държава и присъединявайки я административно към собствената си империя, но „днес твърдим, че утвърждаваме демокрация, самоуправление и човешки права и, че всеки опит да се управляват други народи е само вре­менна мярка, а не имперска амбиция. Във всеки случай, изкуството на държавното строителство ще бъде ключов компонент на националната мощ, също толкова важ­но, колкото и способността за разгръщане на традиционна военна сила за поддържане на световния ред”12. Фукуяма отбелязва обаче, че „от завземането на Филипините през 1899 до днес, „Съединените щати се опитаха да приложат въпросното държавно строителство в 18-20 страни. От тях, само в три бе постигнат безусловен успех: Япония, Германия и Южна Корея. И, в известно отношение, това не бяха истински модели на държавно строителство, с изключение на случая с Южна Корея, защото Германия и Япония бяха вече извънредно мощни държави” 12.

Въпреки допирните точки на теориите на Хънтингтън и Фукуяма, те принципно се противопоставят в много аспекти една на друга, като дават и различни препоръки към американската външна политика и нейните приоритети. Според Самюел Хънтингтън, хората се нуждаят от идентичност и те я постигат чрез враговете, които си избират. Според него, след студената война новите форми на идентичност неизбежно са построени върху нови модели на вражда. Той смята, че религиозните и културните различия ще са в основата на бъдещите сблъсъци. От друга страна, за Фукуяма, икономическите ефекти на модерната естествена наука, съединени с Хегеловата диалектика на признание, водят до неизбежния триумф на демокрацията. Докато Фукуяма твърди, колко необходима е демокрацията, за да се свалят оръжията, Хънтингтън казва, че поощряването на демокрацията и модернизацията зад граница, означава още войни. В крайна сметка, и Хънтингтън, и Фукуяма защитават много специфични политически цели. Фукуяма е застъпник на идеята за Америка, активно съдействаща за демокрацията отвъд границите и. От друга страна, Хънтингтън, който е убеден реалист, предупреждава за потенциално катастрофалните ефекти от един арогантен и наивно-демократичен империализъм.

Бившият съветник на президента Картър по националната сигурност Збигнев Бжежински е своеобразно олицетворение на приемствеността в американската външна политика. Голям поклонник на Хенри Кисинджър, Бжежински винаги се е придържал към двата ключови принципа в дипломацията, следвани от неговия “учител”: теорията за силовия баланс (формулирана навремето от Метерних) и доктрината на “сдържането”, разработена от Джордж Кенън. Именно поради това, Бжежински и днес не спира да настоява за “стратегическото обкръжаване на Русия”, чрез дестабилизацията на граничните и региони”13. Всъщност, цялата геополитическа доктрина на този блестящ стратег се основава на формулирания от него абсолютен императив за оцеляването и просперитета на Американската империя - контролирането на Евразия. Според него, ключовото значение на Евразия се дължи на факта, че “там се създава около 60% от световния БНП и се намират около ¾ от известните до днес енергоресурси на планетата”. Бжежински счита, че една от най-важните стратегически задачи пред САЩ (въпреки че някога са били деморализирани и отслабени от поражението във Виетнам) трябва да бъде съхраняването на позициите им в двата противоположни края на Евразийския континент, където тяхното влияние след Втората световна война е особено силно, за да могат да запазят и разширят своята доминация. Той счита, че в допълнение към разгръщането на раз­лични нови измерения на властта (технология, комуникации, информация, както и търговия и финансово дело), американ­ската външна политика трябва да остане ангажирана с геополитическото измерение и да разшири влиянието си в Евразия така, че да формира стабилен силов баланс, укрепвайки позицията на САЩ като политически арбитър. Бжежински смята, че както САЩ се нуждаят от пазарите и ресурсите на останалия свят, така и Евразия се нуждае от американската доминация, която да и гарантира необходимата стабилност. Всичко това превръща Евразия в шахматна дъска, върху която продължава да се разиграва борбата за глобално пре­възходство, а тази борба означава особено внимание към геостратегията и наи-вече към стратегическото управление на геополитическите интереси3. Според Бжежински, главната цел на американската политика трябва да бъде благородна и мисионерска и да доведе до формирането на една наистина готова за сътрудничество световна общност, в съответствие с фундаментал­ните интереси на човечеството. Погледната отстрани, тази мисия създава на Бжежински имиджа на защитник на мира, разведряването и многостранния подход във външната политика. Междувременно обаче, от ре­шаващо значение, според него, е да не се допусне зараждането на евразийски претендент, който да господства в тази част от света и така да се превърне в съперник на Америка. Бжежински коментира обстойно ситуацията след атентатите от 2001, предупреждавайки, че нежеланието на Белия дом да потърси политическите корени на тероризма, обрича на провал амбициозните планове на САЩ. Според него, Америка рискува войната срещу терора да бъде “удавена” в постоянните ограничения, налагани й от различни чужди правителства, и вместо да жънат лаврите на лидер на международната демократична коалиция, Съединените щати са изправени пред заплахата да изпаднат в международна изолация. „Ето защо, за да постигнем победа във войната с тероризма, трябва да си поставим две основни цели - първата е да унищожим терористите, а втората – да акцентираме върху промяната на условията, направили възможна тяхната поява. Необходима и съществена част на стратегията е и откриването и унищожаването на организираната подкрепа за терористите14.

В едно интервю от 2003, Януш Бугайски (които е силно повлиян от геополитическите идеи на Бжежински) споделя: „САЩ вече са в процес на преобразуване на военните си сили, с оглед на по-бърза реакция при използването на различни форми на воюване: бърза дислокация, подвижни части, по-бързо тактическо реагиране и оперативност. След 11 септември, чрез операциите в Афганистан и на други места, се извърши консолидацията на всичко това”15. Подобно на Бжежински, той вижда геополитическата закономерност и целесъобразност на тези действия и ги оправдава напълно с оглед защитата на глобалните американски интереси. Всъщност, Бугайски дълго време работи със Збигнев Бжежински и Хенри Кисинджър в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, който фактически дава първия тласък за разширяването на НАТО, през 1990 – друг стратегически ход, повлиян непосредствено от геополитическите идеи, които залагат целите пред американската външна политика и определят нейните приоритети. Тук ролята на геополитическите идеи и формулираните от Бжежински „геостратегически императиви” в книгата му „Голямата шахматна дъска” е отново значима. В едно свое интервю, на въпроса „Дали безкрайният процес на разширение размива и отслабва Алианса?”, Бжежински отговаря така: „Това е абсолютно невярно. По времето на студената война, когато Съветският съюз заплашваше Западна Европа, НАТО беше отбранителен военно-политически съюз. Сега НАТО е политико-военен съюз, поставящ си геополитически задачи. Той определя външните граници на американската сфера на влияние. Икономиката, финансите, настроенията сред широките слоеве на населението - това в крайна сметка решава съдбата на политическите процеси. За да си велика държава днес е необходимо да имаш мощна икономика и съвременно общество. Аз бих предсказал катастрофални последствия в случай, че американското влияние в света започне да намалява”16. Тези думи за пореден път илюстрират позицията на Бжежински и описват, до голяма степен, същността на американските стремежи в съвременната международна политика. Те обясняват и желанието на САЩ през следващите години да има поетапен процес на предислоциране на техните части в нови бази и на нови места. Така например, от стратегическо значение е фактът, че Балканите са по-близо не само до Близкия Изток и Централна Азия, но и до повечето места, които, според геополитическите прогнози, ще се окажат арена на значими събития в близките години. В този смисъл, една от задачите пред американската дипломация е да се решат възникналите проблеми с Русия, тъй като сред условията в първоначалния план за разширяване на НАТО бе, че пактът няма да разполага военна сила на териториите на новите членки. Тази концепция обаче се промени с течение на времето и американската дипломация смени линията си на поведение, акцентирайки върху мироопазващата и неагресивна същност на своите действия и на това, че те не са насочени против Русия. Нещо повече - в едно интервю Януш Бугайски изказва наглед абсурдното твърдение, че „самата Русия ще се чувства по-сигурна с американски войски на границите си”15. В унисон с идеите на Бжежински и Бугайски е и стратегията на САЩ през последните години, поставяща си за цел успешното водене на регионални войни против държави, нарушаващи договорите за неразпространение на оръжията за масово поразяване, или пък подкрепящи „международния тероризъм”, за да се предотврати въоръжаването на основния бъдещ геополитически опонент – Китай.

Руският геополитик Михаил Делягин твърди, че терористичните атаки от 11 септември, 2001 са дошли в много удобен за САЩ момент, тъй като, според него, те предоставят на Америка необходимия предлог да продължи да доминира над планетата. В статията си „Войната като икономическо лекарство”, Делягин отбелязва, че последвалите събития всъщност са помогнали за решаването на редица стратегически проблеми на Америка. Според него, промените обезпечават и политическото единство в страната, елиминирайки, при това задълго, самата възможност за остри вътрешнополитически борби. От съществено значение е и обстоятелството, че терористичният удар принуждава Америка не просто за пореден път да използва, но и качествено да задълбочи следваната и дотогава от нея, с цел привличане на необходимите чуждестранни инвестиции, стратегия на “износ на нестабилност”. Нанасяйки и разширявайки ударите по терористите, САЩ обективно дестабилизират всички държави, разположени в близост до “ислямската дъга на напрежение”, т.е., на практика, цяла Евразия. „Така, от икономическа гледна точка, “американското отмъщение” е продължение на политиката на дестабилизация на конкуренцията с помощта на едновременното укрепване и провокиране на “ислямския” фактор. През 1999, в Косово, тя бе реализирана със съкрушителен успех срещу “еврозоната”17. Макар тезата на Делягин да изглежда крайна и антиамериканска, неопорим факт е, че в резултата на терористичните атаки от 11 септември се промени американското виждане за международните отношения, както и концепциите за международна намеса и т.нар. национално строителство (nation-building). В този контекст, интерес представлява и мнението на един от водещите френски геополитици – Аймерик Чопрад, според който „ислямизмът винаги е бил полезен за САЩ: и като съюзник в борбата със Съветите, по време на студената война, и в ролята на „плашило” и нов глобален враг, в епохата след краха на двуполюсния модел”18.

Според мнозинството американските стратези, през XXI век, най-подходящото, непосредствено и бързо средство за запазване на лидерството и трансфор­мирането му в световен хегемонизъм е военната сила. Това обясня­ва и продължаващото и след студената война нара­стване на военния бюджет на САЩ, който надви­шава значително военните разходи на всички държави в света. Впрочем, силовата политика в мина­лото винаги е била не само най-предпочитан, но и безалтернативен инструмент на великите държави. Събитията от последните години ясно показват, че САЩ също не правят изключение19. В доклад на Пентагона отпреди няколко години се изтъква следното: “Първата ни цел е да предотвратим евентуалната поява на нов противник, било то на територията на бившия Съветски съюз или другаде… ние трябва да поддържаме механизмите, възпиращи стремежите на потенциалните съперници към по-сериозна регионална или глобална роля.” Американската геополитическа концепция предвижда превръщането на планетата в единно жизнено пространство на Съединените щати, предварително отхвърляйки самото понятие за съпротива срещу американските национални интереси.

Особено внимание заслужават становищата на експертите от Американския предприемачески институт (AEI), за който се смята, че захранва с идеи администрацията в Белия дом и чиято основна задача е да лобира за интересите на едрия бизнес и американските транснационални корпорации. В техните изследвания, за пореден път, се вплитат различни геополитически концепциии и стратегии, пряко обуславящи изведените предписания и препоръки. Експертите от AEI акцентират върху военното обезпечаване на мерките на Белия дом за трансформиране на политическото пространство в Близкия изток и, на второ място, военното сдържане на нарастващите китайски амбиции за глобално лидерство. Така, в последните анализи на института се посочва, че задачата за запазване на статуквото в рамките на установения през последните години “нов световен ред” (Pax Americana) изисква от САЩ да гарантират по-нататъшната политическа трансформация на близкоизточния регион в т.нар. Голям Близък изток, като, едновременно с това, се предприемат решителни стъпки за ограничаване растящата мощ на китайските въоръжени сили. Според експертите на АЕІ, е необходимо да се поддържа баланс между силите за предно базиране, гарантиращи охраната на “американския периметър за сигурност”, който покрива цяла Европа, Азия и Океания, оперативните резерви, способни да се разгърнат достатъчно бързо в един или друг кризисен район, и стратегическите резерви, базирани във вътрешността на САЩ. Затова експертите от АЕІ предлагат Америка да продължи да контролира стратегическите си опорни точки в региона – Афганистан и Ирак, запазвайки способност и потенциал да отговори достатъчно решително във всяка друга точка на региона20.

Заключение

В заключение, би било интерено да обърнем внимание на някои цифри: от 1945 до 2010 Съединените щати са се опитали да свалят над 40 правителства и да смажат повече от 30 народни движения срещу потиснически режими21. Междувременно, САЩ са бомбардирали около 25 страни. По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) за 2009, военните разходи на САЩ съставляват 43% от световните, като САЩ са използвали над 661 млрд. долара, докато следващият ги в класацията Китай е отделил за военни цели близо 7 пъти по-малко – 99 млрд. долара (Франция – 63.9 млрд. долара, Великобритания – 58.3 млрд. долара., Русия – 53.3 млрд. долара) 22.

Анализирайки внимателно историята и закономерностите във външната политика на САЩ, бихме могли да обобщим, че американските военни интервенции през годините са обусловени, в голяма степен, от господстващите геополитически идеи и геостратегически императиви и отразяват основните положения и препоръки, които те изказват. Така например, след бомбардировките над остатъчна Югославия, САЩ разполагат военни бази в Косово, Албания, Македония, Унгария, Босна и Хърватия. След бомбардировките над Афганистан, Съединените щати разполагат военни бази в Афганистан, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Грузия и вероятно на други места в района. След бомбардировките над Ирак, Съединените щати разполагат военни бази в Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. 57 години след края на Втората световна война, САЩ все още държат сериозни военни бази в Германия и Япония. 49 години след края на Корейската война, армията на САЩ е все още в Корея. Показателен пример за множеството прикрити, но съзнателно преследвани геостратегически цели, бе войната в Афганистан. Бомбардирането, нахлуването и окупацията на Афганистан постигна целта да се сформира ново правителство, готово в достатъчна степен да служи на целите на Вашингтон в чужбина, включително изграждането на военни бази и подслушвателни станции, и, вероятно най-важното от всичко: прокарването на защитени петроло- и газопроводи от Централна Азия през Афганистан. В този смисъл, войната в Ирак може да се разглежда като едно логично продължение на тези тенденции и на стремежите на САЩ да извоюват важни позиции в ключов от стратегическа гледна точка регион.

Всички тези цифри и данни, наред с ретроспективният анализ на събитията, показват колко значимо отражение биха могли да имат водещите геополитически концепции и геостратегически императиви при формирането на външната политика на дадена държава и обособяването на нейните амбиции и роля на глобалната геополитическа сцена.

 

Бележки:

1. Карастоянов, Ст. Политическа география, геополитика, геостратегия. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1997

2. Русев, М. Анатомия на глобалното противостоене от гледна точка на класическата геополитика. Военен журнал, 1994, бр. 2

3. Бжежински, Зб. Голямата шахматна дъска: американското превъзходство и неговите геостратегически императиви. София, Обсидиан, 1997

4. Nikolaj von Kreitor. NATO and the architects of the American Lebensraum. http://www.gnosticliberationfront.com/NATO%20and%20the%20Architects%20of%20Americ.Lebensraum.htm

5. Тихонравов, Ю. Американската школа в съвременната геополитика. Геополитика, 2006, бр. 5

6. Русев, М. Атлантическа геополитическа традиция и переспектива. Военен журнал, 1998, бр. 4

7. Русев, М. Мондиализмът срещу традиционализма, или съвременна геополитическа структура на света. НИЕ, 2002, бр. 7-8

8. Русев, М. Европа на „коридорите”и „диагоналите”. НИЕ, 2002, бр. 10

9. Кисинджър, Х. Дипломацията.  София, Труд, 1997

10. Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. София, Обсидиан, 2002

11. Патрик, Ст. Новата външнополитическа стратегия на САЩ: как да избегнем фалшивия мултилатерализъм. Геополитика, 2010, бр. 1

12. Фукуяма, Фр. Строежът на държавата: Управление и световен ред през 2001. София, Обсидиан, 2004

13. Димитров, Б. Личната война на Бжежински. Геополитика, 2005, бр. 5

14. Бжежински, Зб. Америка и нейните врагове. НИЕ, 2002, бр. 10

15. Бугайски, Я. Интервю с Януш Бугайски. Разум, 2003, бр. 1

16. Бжежински, Зб. Русия не е в числото на световните държави (интервю). http://www.mediatimesreview.com/november/ZbignevBjejinski.php

17. Делягин, М. Войната като икономическо лекарство. НИЕ, 2001, бр. 11-12

18. Чопрад, А. Американската глобална стратегия и мястото на Русия. Геополитика, 2010, бр. 1

19. Величков, Й. Американската външна политика 1990-2005: от лидерство към хегемонизъм. София, Университетско издателство, 2005

20. Каменаров, Ст. Американската военнa стратегия. Геополитика, 2005, бр. 3

21. Блум, У. Американската империя: за начинаещи. http://radr.net/ZBG/

22. Стокхолмския международен институт за изследване на мира http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/milex_15

23. Тихонравов, Ю. Класическата геополитика. Геополитика, 2006, бр. 3

24. Русев, М. „Големите пространства” в глобалното геополитическо противостоене. НИЕ, 2002, бр. 9

 

* Докторант в СУ „Св.Климент Охридски”

Поръчай онлайн бр.3 2024