04
Пет, Дек
10 New Articles

Списание Геополитика

Grid List

Марк Фино е френски дипломат от кариерата и старши съветник, отговарящ за изследванията в сферата на разпорстранението на въоръженията, в Женевския център за политика за сигурност (SGSP). Завършил е Кеймбриджкия университет и има докторска степен от Университета в Екс ан Прованс. През 1977-2013 е служител на френското Външно министерство, като заема различни дипломатически постове в Съветския съюз, Полша, Израел и Австралия и участва като представител на страната си в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа и Конференцията по разоръжаване на ООН. През 2013-2015 е старши научен сътрудник в Института за изследвания в областта на разоръжаването на Световната организация (UNIDIR).

Andrew Skitt Gilmour, A Middle East Primed for New Thinking: Insights and Policy Options from the Ancient World, 111 p., CSI-CIA, Washington, 2019.

Турбулентното развитие на политическите процеси в Близкия Изток определя повишения интерес на анализаторите от целия свят към региона. Случващите се там събития се нуждаят от осмисляне, адекватна реакция и прогнозиране, а също от формулиране на нови стратегически подходи, включително от страна на правителствата на редица държави по света. Оценката на събитията на международната сцена нерядко изисква от анализаторите използване на разнообразен инструментариум, включително исторически паралели и обобщения.

„Всеки опит да се пропагандира кемализма и да се пречи на дружбородинци се е тълкувал като изменничество и се наказвал със смърт”.Това твърди в книгата са „В името на името” писателят Салих Бозов. Основната му цел е да докаже, че движението сред българите с ислямско вероизповедание, оглавено от Дружба „Родина”, съществувала в периода 1937-1944, е съпроводено с кръвопролития и е поредния опит за асимилацията им.

Десет години след глобалната финансова криза в САЩ и Европа бяха инициирани мащабни дебати относно бъдещите модели на капиталистическата икономика и необходимостта от ново икономическо мислене [Виж например Rodrik Resquing... ].

През май 2020, в самия разгар на пандемията от коронавирус, американската Корпорация Ранд публикува изключително интересен прогностичен доклад, озаглавен "Бъдещето на войните през 2030: общ преглед и изводи" (1). В него се очертават основните тенденции в глобалното развитие на военно-политическата ситуация, въз основа на което се дават оценки и прогнози относно военните конфликти през следващите десетина години.

Синтетичната биология обхваща редица инженерни стратегии с приложно значение като протеинов дизайн, геномен дизайн и конструкция, синтез на природен или синтетичен продукт, ваксини и дори създаване на стандартизирани части за изграждане на вериги в клетки.

Други статии и материали

Grid List

С този интригуващ въпрос често се обръщаше към отрудената си и посърнала  от домашни грижи майка мой познат,  жител на  провинциално градче, редовен посетител на гаровия ресторант, който беше и място, където преди 30-40 години всяка вечер заседаваше  местният „ парламент“.

Съществуването на модерна демократична държава е невъзможно без периодични свободни избори, без внимателно разработени изборни процедури. В същото време една от най-важните тенденции в развитието на избирателното законодателство е търсенето на избирателни системи, които осигуряват най-пълно отчитане на волята на гражданите и представителството на интересите в държавните органи, адекватни на това волеизявление.

Ръководителите на дипломатически мисии в Брюксел разменят помежду си известната фраза „Европа е икономически гигант и политическо джудже“, защото Съюзът се изявява в икономическата област за сметка на слабото си въздействие на политическата сцена.

Thе Sоuth Оssеtiаn cоnflict, pеrhаps bеcаusе it wаs cоnsidеrаbly lеss sеvеrе thаn еithеr thе Аbkhаz оr Mоuntаinоus Kаrаbаkh cоnflicts, hаs bееn rеlаtivеly nеglеctеd in thе litеrаturе. Hоwеvеr, it rеmаins оnе оf thе mаin impеdimеnts tо thе cоnsоlidаtiоn оf Gеоrgiаn stаtеhооd, whilе it is gеоgrаphicаlly clоsеr tо Gеоrgiа’s hеаrtlаnd thаn Аbkhаziа. Likе Аbkhаziа, Sоuth Оssеtiа wаs аn unlikеly cаndidаtе fоr sеcеssiоn.

Увод

Изследването за генезиса на конфликта е един от най-важните аспекти на проучванията в сферата на сигурността. През последните години разглеждането на един конкретен тип конфликт, а именно етническия конфликт – придобива голяма популярност в академичните среди, като най-широко разпространената форма на съвременния конфликт. По тази тема са написани множество статии и книги, които не водят до единно разбиране за природата и причините за етнически конфликти.

Аjаriа, likе Аbkhаziа, is а Blаck Sеа rеsоrt аrеа strаtеgicаlly lоcаtеd bеtwееn Turkеy аnd Gеоrgiа аnd аlsо functiоns аs Аrmеniа’s mаin sеаpоrt. Аjаriа is pаrt оf Gеоrgiа еthnо-linguisticаlly, but in thе pаst thе rеgiоn wаs pаrt оf thе Оttоmаn Еmpirе until 1878. Аjаriа wаs incоrpоrаtеd intо thе Russiаn еmpirе in thе Turkish-Russiаn wаr оf 1878, but this did nоt immеdiаtеly lеаd tо Аjаriа’s intеgrаtiоn with thе rеst оf Gеоrgiа.