27
Вт, Фев
27 Нови статии

Списание Inspire: Ал Кайда и джихадът в глобалната мрежа

брой 3 2014
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Основна задача на настоящата публикация е да разкрие част от инструментите, чрез които съвременните терористични организации постигат някои от своите цели (радикализация, привличане на внимание, придобиване на информация) възползвайки се от възможностите на Интернет и специфичните му функции. Тази тенденция е представена чрез анализа на електронното списание на Ал Кайда Inspire, което е разпространявано и популяризирано посредством Интернет. За целите на изслед­ването ще бъде приложен комбиниран модел, обединяващ модела на Ole Holsti за анализ на съдържание[1] и метода на Paul Ricoeur за анализ на комуникацията и комуни­кационните отношения[2]. Така ще се демонстрира обхватът, значе­нието и ролята, която имат подобни информа­ци­онни съдържания за съвре­менните проявления на тероризма.

Терористичните дейности през ХХI век се осъществяват предимно в зони на нискоинтензивни конфликти или в региони на следконфликтно възстановяване[3]. Измененията в информационната среда и важното значение, което придобива сблъсъкът на идеи и гледни точки, водят до нови аспекти в развитието на изследваните явления. Във такива райони ставаме свидетели на битка в информационното пространство и адаптация на терористите към новата среда чрез последователното използва­не на новите медийни технологии. Пробиването на „медийния монопол“, олицетворяван от контрола и „пазителските“ функции на традиционните медии, е основна характеристика на адаптацията на терористичните организации в съвременните измерения на конфликтите. Това проникване в медийния дневен ред и реализацията на определени теро­ристични цели става възможно чрез създаването на информационни източници като електронни списания (Inspire и Azan), авторски видеоклипове, използване на социални мрежи и други инструменти, достъпни благодарение на съвременната информационна революция. Представянето и разпространението на информация посред­ством основ­­ните характеристики на Интернет – специфично адресиране, интер­активност, асин­хронна комуникация, директност, мултимедийност, създава различни възмож­ност­и за терористичните организации да реализират своите цели на една по-ефективна цена.

Общи характеристики на „Inspire“

Причините да бъде анализи­ра­но списание Inspire са няколко. Първо, това е най-известното електронно издание, списвано от терористична орга­ни­зация. Второ, броевете на Inspire се издават, освен на арабски, и на английски, което предполага, че имат много по-голям обхват и достигат до по-широка аудитории. Трето, изданието е лесно достъпно, тъй като се разпространява чрез Интернет. Четвърто, подобен тип информационни съдържания олицетворяват основни тенденции в терористичните стратегии, адаптиращи се към новата медийна среда.

В съвременната епоха терористичните организации придобиват нови инструменти и възможности да реализират своите цели без да е необходимо да разчитат на традиционните медии. Благодарение на основните функции и характери­стики на Интернет става въз­можно прякото представяне на послания и постигането на непосредствено, мигновено взаимодействие с разнообразни аудитории. В едно от основните си измерения, съвременният тероризъм представлява комуникационен акт, имащ за цел разпространяването на послания до разнообразни аудитории и, в това си качество, той се адаптира към възможностите, предоставяни от Интернет.

Анализирането на терористични списания, разпространявани в Интернет, позволяват ясното разбиране и открояване на новите тенденции и проблеми в адаптирането на терористичните стратегии към аспектите на съвременната информационно-конфликтна среда.

Анализ на съдържанието на списание „Inspire“

Списание Inspire се списва от представители на Ал Кайда на английски и арабски език. За първи път се появява в Интернет през лятото на 2010, като всеки нов брой излиза през няколко месеца. Към юни 2013 в Интернет са качени 11 броя - осем от тях са редовни, а три са специални, извънредни издания. За разбирането на значението на списание Inspire е важно да се анализират основните общи графични и структурни характеристики и така да се определи мястото му в съвременната медийна среда. Всеки брой на списанието условно може да бъде разделен на три части – увод, основна част и заключение.

Уводната част се характеризира с няколко ключови елементи – корица, ко­мен­тар на редактора със съдържание на списанието, секция с основни цитати, секция отразяваща реакции към списанието, секция с въпроси на читатели и отговори от представители на списанието.

Корицата на списанието се отличава с високо качество на изработка и обик­но­ве­но отразява основната тема на броя, която често съвпада с някое важно междуна­родно събитие, имащо отношение към мюсюлманския свят, Близкия Изток или борбата на Ал Кайда със Запада. В някои случаи на корицата присъства и заглавие на извънредна тема като интервю на лидер или важен анализ, присъстващ в списанието.

Коментарът на редактора е оформен като писмо и обобщава накратко основ­ни­те теми, които ще бъдат разгледани в съответния брой. Освен това редакторът взема отношение към основната тема (която често е отразена на корицата) или отправя призив към читателите. Редакционният коментар обикновено е разположен като допълнител­но обяснение към съдържанието, което включва списък на статиите, страниците им и снимки, свързани с темите.

Секцията с основни цитати отразява гледните точки на различни експерти, изказани в публичното пространство. Тези експерти могат да са последователи на Ал Кайда, но може и да са нейни противници. Те са политици, лидери, журналисти, военни и т.н. Основната цел е по подходящ начин да се отразят изказ­ванията, направени в полза на борбата на Ал Кайда или пък да се демонстрира безпомощ­ността на противниците на организацията и на крайния Ислям.

В секцията, отразяваща реакцията към списанието, са извадени основни цитати и твърдения, изказани в традиционните медии по повод на материали, публи­ку­вани в списанието, или за значението на самото списание за медийната среда. Целта на тази секция е да демонстрира важното място, което заема Inspire, и да демонстрира нарастващото му влияние като източник на информация, идеи и трибуна за изява на организацията и нейните симпатизанти.

Секцията с въпроси и отговори отделя внимание на читателите, техните въпро­си и темите, които поставят за разискване. Целта е да се обърне внимание на най-важните проблеми, вълнуващи основното читателско ядро.

Основната част на списанието се състои от разнообразни статии, ин­тер­вюта, реклами на книги, пропагандни материали и снимки. Статиите от­разяват разнообразни проблеми и спомагат за постигането на различни терористич­ни цели. Част от тях представляват задълбочени анализи за политическата, военна и икономи­ческа ситуация, отразяващи гледната точка на списанието и основните лидери на Ал Кайда. Освен това в списанието присъстват обръщения от водачите на организацията, отделни статии са посветени на загинали бойци или на популяризиране на успешни военни сражения. Интересно е присъствието на анализи, които се разделят в няколко части и се представят в поредица от броеве. Така се гарантира последовател­ност сред заинтересованите читатели и търсене на всеки следващ брой.

Важно е присъствието в основната част на секция, посветена на обучение, инструк­ции и разпространяване на информация за това, как да се реализира борбата срещу врага. Тази част се нарича „Открит извор на джихад“ („Open Source Jihad“) и в нея присъстват тактически указания за използване на оръжия, инструкции как да се направи бомба, инструкции, къде и как е най-подходящо да се извърши атака, дават се идеи за по-смъртоносни начини да се уязви врага, как да се използва криптиращ софтуер, за по-безопасна електронна комуникация и т.н. От тази секция се придобива представа, че в списанието участват хора с дългогодишен опит във военната борба.

Освен статии и анализи, в основната част присъстват и пропаганди материали – снимки на мъченици, призиви от Корана за борба, придружени от графично и снимково оформяне, осмиване на врага и неговите духовни ценности.

В заключителната част присъства описание на начините за комуникация със списанието – дадени са няколко e-mail адреса като изрично се настоява да се внимава откъде и как се изпращат писма за да не бъдат засечени от разузнавателните служби. Списанието винаги помества на последната си страница въздействаща снимка. Тя може да е на група бунтовници, на загинало дете или друга човешка трагедия, причинена от врага, или пък изображение на повален противник. Общото между всички снимки е, че те са въздействащи, добре оформени и служат за постигането на основни комуникационни цели – всяване на страх в противника или най-често радикализация на симпатизантите.

Същност, роля и значение на списание Inspire в съвременната информационна среда

За по-задълбочен анализ на този информационен източник ще бъде приложен представеният комбиниран модел на Holsti и Ricoeur към съдържанието на списание Inspire.

Кой е източникът на посланието?

Това периодично издание е дело на "Ал Кайда на Арабския полуостров". Основните лич­ности, които взимат участие в него, са Ануар Ал-Аулаки, Самир Хан, Яхия Ибрахим, Абу Ал-Сури и други. Първите двама са основни дейци и редактори на списанието, но са ели­ми­нирани след американска бомбардировка през 2011. Въпреки, че след смъртта им се очаква списанието да изчезне, това не се случва. След едногодишно прекъсва­не, Inspire продължава да излиза и да отразява гледната точка на организацията.

Какво е посланието?

Локуционните измерения (как, с какви средства се търси постигане на определени цели и ефекти) в сп. Inspire са разнообразни. Налице са както матери­али, насочени към противника и неговото общество, целящи да разпространяват страх, така и такива, имащи за цел да радикализират привърженици и да покажат, че тяхната кауза е справедлива. Това се постига чрез препратки към Корана, изваждат се цита­ти, подкрепящи тезите на организацията. Също така се дават примери от съвре­менния поли­тически живот, като двойни стандарти, прилагани от „западния враг“, вой­ни­те и структурното насилие, за чиито първоизточник се сочи американското правителство.

Основното послание, което представлява и съдържа Inspire е, че Ал Кайда и сунитският мюсюлмански свят, за чиито основен представител се самопосочва организацията, има право на справедлива борба и средствата за нея варират от медийна пропаганда до пряко насилие. Крайната цел е да се прогонят „неверниците“ и да се възстанови величието на арабския халифат.

Кои са аудиториите?

Основните аудитории, към които са насочени посланията на списанието, са няколко и могат да бъдат подредени така: общностите, подкрепящи терористичната организация; потенциални симпатизиращи местни и чуждестранни (диаспора) публики; членове на Ал Кайда и други терористични организации; медиите; противникът на терористичната организация (обикновено правителствата на САЩ и Западна Европа ); обществото на противника (най-вече американското).

Как и чрез какви канали се споделя посланието?

Списанието достига до читателите си чрез Интернет. То е прикачено в различни фору­ми, сайтове и е със свободен достъп, като за улеснение на аудиторията се издава едновре­менно на английски и арабски език. Разпространението на списанието се улеснява от такива качества на Интернет като директност, асинхронна комуникация, специ­фична адресираност и мултимедийност.

Каква е целта на съобщението?

Чрез списанието Inspire се търси постигането на разнообразни комуникационни цели. Терористичните цели са трудно разграничими една от друга и обикновено се търси постигане на няколко цели едновременно. Освен това, основните терористични цели реализирани чрез новите медии, са привличане на вни­мание, разпространяване на страх, радикализация, набиране на хора, комуникация, обучение, придобиване на информация и др. Авторите на списание Inspire преследват най-вече реализацията на цели, свързани с радикализи­ране, набиране на нови членове, разпространяване на страх и обучение. Това се постига чрез възможностите, които предоставят характерните функции на Интернет.

Какъв е ефектът на посланието?

Перлокуционните измерения (ефектите) на посланията в Inspire могат да бъдат разделени спрямо аудиториите, към които е ориентирано съдържанието на списанието.

За общностите, подкрепящи терористичната организация, посланията в Inspire позволяват да се поддържа форма на контакт и да се следи развитието на борбата срещу общия враг. Търсеният ефект в преобладаващата част от съдържанието е да се привлекат нови хора, да се радикализират привържениците на Ал Кайда и да се постигне по-широка подкрепа за крайните средства, които използва организацията. Пример за това са статиите, които издигат в култ загинали бойци на Ал Кайда и превръщането им в мъченици. Чрез подобни статии се цели да се намерят последователи, които да продължат делото и да се присъединят в редиците на Ал Кайда.

Посланията, насочени към потенциално симпатизиращи местни и чуждестранни (диаспората) публики, позволяват комуникация със симпатизанти на Ал Кайда, които живеят извън арабския свят. Основният перлокуционен елемент, който се постига е, че се създава възможност за саморадикализация на определени индивиди, създава се чувство за общност и може да се достигне до пряко насилие, вдъхновено от призивите в списанието. Като трибуна за изява на организацията, изданието позволява да се представи нейната алтернативна гледна точка с цел да се спечелят привърженици.

Сериозен ефект се постига чрез представянето на инструкции, тактики и стратегии за нанасянето на материални и нематериални щети над врага. Освен детайлното показване на варианти за извършване на атентати, списанието отделя внимание на значимото място, което има информационната война и борбата за „сърцата и умовете на хората“. Един от търсените ефекти е постигането на победи, както във физическото, така и на информационното бойно поле, а в главен инструмент за това се превръщат информационните източници като списание Inspire.

Голяма част от съдържанието на списанието е насочено към традиционните медии. Ефектът, който се постига е, че големи новинарски организации като CNN и Al Jazeera взимат отношение към публикации и становища, изказани в списанието. С други думи, постига се диалог, дебат и спор със световните медии и експерти. Преди да бъде елиминиран Ануар Ал-Аулаки, той често взема отношение по важни политически въпроси и дори влиза в диалог с представители на CNN, давайки становище в списанието и получавайки отговор в ефира на CNN[4]. С други думи, чрез списването на Inspire и директното му качване в Интернет, става възможно заобикалянето на цензурата на традиционните медии и пряко се представят мотиви и аргументирани позиции, свързани с конкретни дейности на организацията или дори със световни събития като "арабската пролет". От друга страна копирането и отразяването на съдържание от Интернет в традиционните медии, дава възможност на терористичните организации да постигат по-ефективно своите комуникационни цели.

Посланията към обществото и правителствата на противниците на терористич­ната организация са свързани със заплахи и убеждаването, че терористичната организация има достатъчно възможности да се противопостави на САЩ и съюзниците им както на своя територия, така и да нанесе щети на територията на врага. Чрез непрекъс­нати заплахи и декларации се търси ефект на създаване на страх от ново голямо терористично нападение от типа на 11 септември 2001.

Друго перлокуционно измерение (ефект) е всяването на съмнение в противниковото обще­ство за правилността на провежданата правителствена политика, свързана с участието във военни конфликти. Това се постига чрез очертаване на основни противоречия в поведението на САЩ и съюзниците и представянето на информация, която е цензурирана от традиционните медии. Такава информация се свързва с прикриването на провали на американската армия, прикриване на „косвени щети“ нанесени от американски военни и др. По този начин, чрез списанието се търси пробив в медийната среда и преодоляване на „опазващата“ и цензурираща функция на традиционните медии. Тоест, целта е пораждане на обществен натиск върху правителството, което може да доведе до определени последици (недоволство, нежелание да се продължава военния конфликт и др.)

Казаното дотук позволява да се направят някои изводи свър­зани със списание Inspire. Първо, графичното оформление и качествените характе­рис­тики на изданието са на много високо ниво. Второ, съдържанието му е насочено към разнообразни аудитории – потенциални симпатизанти, медиите, вражеското общество и др. Трето, основните цели, които авторите на Inspire опитват да постигнат, са радикализиране, набиране на нови членове, разпространяване на страх и обучение. Четвърто, информационното съдържание на списанието получава отзвук в традицион­ните медии, т.е. преодолява се контролът върху информацията. Пето, чрез списание Inspire авторите получават възможност да представят позицията на Ал Кайда и така да достигнат до обществата на противниците си.

Терористичните цели и реализацията им чрез списание Inspire

Таблица 1. Присъствие на терористични цели в списание Inspire

 

Фигура 1. Съотношение между различните цели, постигани чрез списание Inspirе

Фигура 1. Съотношение между различните цели, постигани чрез списание Inspirе

Таблица 1 и фигура 1 представят обобщена информация за реализа­ция­та на терористичните цели в списание Inspire. Основните данни, които включва табли­ца 1 са дата на изданията, основните терористични цели и какво е количеството им във всяко издание. Броят страници и броят статии позволява да се види по-ясно относителният дял на присъствието на определени цели. В една статия обикновено присъства постигането на повече от една цел, затова броят на целите е по-голям от броя на статиите.

Привличане на внимание и всяване на страх

Фигура 2. Списание Inspire: отношение между общия брой статии и тези, свързани с постигането на целта: привличане на внимание и всяване на страх.

Фигура 2. Списание Inspire: отношение между общия брой статии и тези, свързани с постигането на целта: привличане на внимание и всяване на страх.

При тази цел първоначално има възходяща тенденция, а впоследствие низходя­ща. Възходящата тенденция в първите броеве се дължи на факта, че списанието е ново и задачата му е да привлече внимание и да демонстрира силата и възможностите на органи­зацията. За разлика от следващите броеве, в първите два броя има много повече ста­­тии насочени към „тероризиране“ на обществото на противника и пораждане на страх.

Впоследствие привличането на внимание и всяването на страх се превръща във второстепенна задача. Може да се твърди, че списанието се обръща „навътре“ към общностите, симпатизиращи на организацията и радикалните ислямисти, като цяло. В този случай доминиращи стават други цели, като радикализацията например, които ще разгледам по-късно.

Трябва да се отбележи, че при издаването на специалните/извънредни броеве (брой 3 от ноември 2010 за атентат срещу товарен самолет, брой 7 от септември 2011 за отбелязване годишнината от 11 септември 2001, брой 11 от пролетта на 2013, отразяващ Бостънските атентати през с.г.) привличането на внимание и всяването на страх имат висок относителен дял като желана цел на терористите. Това се дължи на факта, че тези броеве са посветени на успешни терористични атентати и публикуването на информация за тях служи като допълнителен катализатор за разпро­стра­нението на страха в противниковото общество. С други думи, част от търсените ефекти са насочени навън като целта е максимално да се разпространят страх и несигурност сред аудиториите на противниците на организацията.

Разпространение на мотиви

Фигура 3: Списание Inspire: отношение между общия брой статии и тези, отнасящи се до разпространението на мотиви

Фигура 3: Списание Inspire: отношение между общия брой статии и тези, отнасящи се до разпространението на мотиви

Следващата важна цел, която терористите постигат чрез създаването на информационни източници и разпространението им в Интернет, е разгласяването на моти­ви. С изключение на брой 3 (ноември 2010) и брой 7 (есен 2011), разпространението на мотиви бележи стабилно присъствие в съдържанието на списанието. Пикът на присъствието на тази цел в списание Inspire е в брой 5 от пролетта на 2011. В него най-силно присъстват материалите, целящи разкриване, аргументиране и обявяване на мотивите и причините за борбата и каузата на организацията. Този брой на списанието отразява едно от най-изненадващите и мащабни събития в световната политика – "арабската пролет". Това е и основната причина, на която се дължи това нарастване в представянето на мотиви в списанието. Целта на въпросния брой е да представи ролята и важното влияние на Ал Кайда в бунтовете и промените в арабския свят. Много от статиите възхваляват „прогонването на врага и неговите марионетки“ от свещените мюсюлмански земи. Изказват се мотиви за започването на борбата, причините за послед­валите събития и се очертават основните проблеми, които водят до процеса олицетворяващ "арабската пролет".

Като цяло, разпространението на мотиви поддържа стабилна и последователна тенденция като част от съдържанието на списанието.

Радикализацията

Фигура 4. Списание Inspire: Отношение между общия брой статии и тези отнасящи се до радикализацията и набирането на кадри

Фигура 4. Списание Inspire: Отношение между общия брой статии и тези отнасящи се до радикализацията и набирането на кадри

Радикализацията и набирането на нови членове е целта, която присъства най-силно в списание Inspire. Това се дължи основно на специфичното адреси­ране, което е характеристика на Интернет. С други думи, хората, които най-много се интересуват и търсят списанието, са потребители, симпатизиращи на органи­зация­та, нейната идеология и дейност. Присъствието на тази цел, като цяло, бележи стабилна тенденция и най-висок относителен дял в различните броеве на списа­нието. Изключение от това са брой 3, брой 7 и брой 11, чиято основна цел, както вече посочих, е да отразят успешни атентати. В този смисъл, тези извънредни издания имат по-различен характер от останалите броеве на списанието, затова може да се твърди, че са по-скоро изключения.

Фигура 4 показва, че радикализацията, като цел, преобладава в съдържанието на списанието. Директността и възможността за специфично адресиране, като характер­ни черти на новите медии, са в основата на тази тенденция.

От данните, изложени в Таблица 1, може да се направи извод, че основната цел, търсена от авторите на списание Inspire, е радикализация и набиране на хора, което не означава, че това е единствената цел. Останалите цели също получа­ват реализация чрез този информационен източник, но в по-малка степен.

Придобиване на информация

Фигура 5. Списание Inspire: Отношение между общия брой статии и тези отнасящи се до придобиване на информация

Сред основните цели на терористичните организации е разпространението на информация до симпатизанти и членове на организацията. Придобиването и разпространението на информация се състои най-вече в представянето на истории за успешни операции, за героизъм на отделни членове на организацията, интерпретация на някои религиозни текстове, представяне на данни по основни проблеми и т.н. В списание Inspire се отделя внимание на постигането на тази цел като се включват различни текстове с такава тематика. И тук отклоняващи случаи от общата картина представляват броевете 3, 7 и 11, по вече разгледаните причини. Като цяло, терористичната цел за разпространение на информация бележи стабилна тенденция без резки спадове или възходи (с изключение на извънредните броеве).

Обучението

  Фигура 6. Списание Inspire: Отношенио между общия брой статии и тези, отнасящи се до обучението и разпространението на инструкции

Фигура 6. Списание Inspire: Отношенио между общия брой статии и тези, отнасящи се до обучението и разпространението на инструкции

Сред важните терористични цели, постигани чрез Интернет,е разпространението на материали и инструкции за обучение. Тази цел получава реализация в списание Inspire, най-вече във вече споменатия раздел „Открит извор на джихад“. Възможността да се разпространяват инструкции и да се дават обяснения за тактики, оръжия и начини за извършване на атентати е особено важно за авторите на списание Inspire. В почти всеки брой присъства обучение или инструкции за насоки, как да се води борбата и какви средства и оръжия да се използват. Отклоняващи се случаи отново са брой 7 и брой 11, както и брой 5, посветен на "арабската пролет" и политическите процеси. В брой 3, който при другите цели бележи отклонение, при тази цел не е така. Причината е, че изданието е посветено на успешен атентат срещу товарен самолет и се представят факти от извършването му и инструкции за неговата реализация. Така се цели да се разпространи „успешната практика“ и подобни атентати да бъдат извършвани отново.

Реализирането на терористичната цел обучение зависи от наличието на материали и идеи, които да се публикуват в списанието. Като цяло, в почти всеки брой е отделено пространство за включване на подобни инструкции. Интересно е, че за някои от обученията, които са включени в списание Inspire, впоследствие се твърди, че са реализирани от различни симпатизанти и привърженици на организацията. Дали това наистина е така трудно може да се определи, но не може да се отрече, че инструкциите, представени в списанието, са достъпни и лесно приложими.

Изводи за значението и ролята на списание Inspire

Списание Inspire успява да лансира много теми и да представи сполучливо позицията и гледната точка на Ал Кайда по разнообразни проблеми, свързани с борбата и стратегията на организацията.

Като основни цели, постигани чрез списанието, се очертават радикализацията и набирането на нови симпатизанти, представянето на информация и разпространението на мотиви. Списание Inspire създава впечатление, че e насоченo преди всичко към близки общности, а другите аудитории са цел само в отделни случаи, най-вече след успешен атентат (например след Бостънските атентати от 2013). Голяма е вероятността радикализацията да продължава да бъде водеща цел. Трябва да се отбележи и, че Inspire постига популярност и успява да стане част от конфликтния дискурс, съпътстващ регионите, в които Ал Кайда развива дейността си. Чрез Inspire терористичната организация успява да се въз­ползва от основните функции на новите медии и да реализира по нов начин сво­и­те стратегии. Адаптирането към новите характеристики на информационната сре­да се олицетворява от съдържанието, формата и каналите за разпространение на този информационен източник. Все по-голямо значение ще придобиват подобни про­дук­ти, които на относително ниска цена позволяват постигането на основни теро­ри­стич­ни цели като радикализация, разпространение на мотиви и разпростра­не­ние на страх. Анализът на списание Inspire представлява доказателство, че чрез информационни продукти, разпространени в Интернет, терористичните организации могат да постигат своите основни цели.

Първо, особено значима е демонстрацията на способност да се преодолее контролът върху информацията и да се представи гледната точка на организацията пред различни аудитории. Това става възможно чрез разпространяването на информа­ци­онното съдържание директно в Интернет. Теро­ристич­ните организации се възползват от възможностите да се създава, споделя и използ­ва разнообразна информация, която остава извън контрола на традиционните медии. Така се постигат описаните цели като разпространение на страх, ради­ка­лизация, обучение и др.

Второ, постига се максимализиране на ресурси. Чрез децентрализираната система за комуникация терористичните организации успяват с малко ресурси да създават информационни материали с широко влияние.

Трето, използва се пълен контрол върху съдържанието. Тези списания демонстрират т.нар. пълен контрол над медийното съдържание и отразяване, при което терористите придобиват много по-голямо влияние. Те създават, редактират, моделират и директно разпространяват своите информационни послания. По този начин се постигат важни цели като радикализация, разпространение на мотиви и привличане на внимание.

Четвърто, съдържанието е насочено в преобладаваща степен към близки до организацията общности. Радикализацията е основна цел на списанието. Може да се твърди, че Inspire e „обърнатo навътре“ към симпатизанти и съмишленици. Основно се търси представяне на гледна точка и информация до близки общности.

Пето, привличането на внимание и разпространяването на мотиви са също силно застъпени. Тези насочени „навън“ цели получават своето приоритетно място в съдържанието. Освен това, списание Inspire получава отзвук и внимание в традиционните медии, което доказва, че привличането на внимание и разпространяването на мотиви са цели, които успяват да получат своята реализация. По-важното е, че чрез подобни информационни съдържания, терористичните организации успяват да заобикалят контрола над информацията и да достигнат до обществото на противника.

Шесто, цели като придобиване на информация и обучение също получават опре­де­лено внимание. В списание Inspire секцията, посветена на обучението, е важна част от съдържанието. Представените инструкции в списанието пораждат твърдения, че някои от съвременните атентати са извършени на базата на информация, съдържаща се в Inspire.

И накрая, списанието реализира важни терористични цели, възползвайки се от новите медийни тех­но­­логии и характерните възможности, които предоставя съвременната инфор­ма­ционна среда.

Тези изводи, приложени към основните цели и задачи на настоящата публикация, показват значимото влияние, което имат новите медийни технологии и създа­дените от радикалните организации информационни източници, върху реализа­цията на терористичните стратегии. Списание Inspire демон­стри­ра адаптивността на терористичните организации към новите измерения на съвременната информационна среда.

 

* Преподавател в УНСС


[1] Вж. Holsti, Ole (1969) Content Analysis for the Social Sciences and Humanities, Addison-Wesley.

[2] Ricoeur, Paul (1981) Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretatio, Cambrige University Press, pp. 134-135.

[3] Hewitt, Joseph, Wilkenfeld, Jonathan, Gurr, Ted (2010) „Peace and Conflict 2010”, Paradigm Publisher, р.54.

[4] Вж. Bergen, Peter (2011) ‘Al Qaeda responds to CNN’, достъпно към май 2013 г. на http://articles.cnn.com/2011-03-31

{backbutton}

Поръчай онлайн бр.1 2024