24
Сря, Юли
27 Нови статии

Модел за ново териториално устройство на България

брой 6 2020
Typography

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Деян Димитров, Сигурност и териториално устройство на България, 384 стр., Издателство на Академията на МВР, С. 2019

Актуалността на монографичния труд се обуславя от същността и влиянието на геополитическите, геостратегическите и геоикономическите обстоятелства и тяхната значимост за целостта на територията и териториалното устройство като фундаментални  фактори за сигурността на държавата, в конкретния случай за националната сигурност на България.

Впрочем, тя е обусловена и от интензивно развиващите се процеси в геопространството, които с началото на  новия век непрекъснато се динамизират и очертават като все по-антагонистични. Застрашително увеличаващите се геополитически противоречия както в глобален, така и в регионален аспект, се явяват заплаха за българското геопространство, която не може да бъде подмината.
Завръщането на географията в анализите на съвременните глобални и регионални политически процеси е продиктувано от обусловеността им от териториалните прояви на природни, икономически, социални, културни, политически, военни и други особености.

Изследването на геополитическите и геостратегическите фактори в проблематиката на отношенията нации-територии придобива все по-голямо значение и хвърля светлина върху тяхното влияние за националната ни сигурност.
Представената монография има характеристиките на самостоятелно изследване и трайно присъствие на критично и задълбочено мислене. Книгата включва въведение, три раздела, предложения, заключение, библиография и приложения. Изключително добро впечатление прави богатия списък на библиографията от общо 323 източника, както и използваните методи при изследването. Индивидуалният почерк, опитът и стремежът книгата да бъде полезна за обществото в значителна степен са допринесли за изключителната разработка на настоящото изследване от автора.
Впечатляващо е въведението в темата, което ни насочва за обсега на изследване на темата.
Положително впечатление прави, че в края на разработката, Диян Димитров е извел редица предложения. Освен това, коректно и добросъвестно е цитирал авторите и правните актове, като ги е извел под черта.

Необходимостта от нов модел за йерархизация на територията

Още при очертаването на целта на изследването, ясно е определено изготвянето на научно обосновани предложения за нов модел на йерархизация на територията, гарантиращ икономически просперитет на българската нация и повишаващ геопространствената сигурност на всички териториални нива - от националното до местното.
В първия раздел –„Теоретични, правни и геополитически фактори, обуславящи държавността”, авторът подробно е разгледал въпросите, касаещи правната регламентация и основните понятия, свързани с темата. Изяснени и определени са ключовите теоретични, принципни и методологически понятия, необходими за изследване, анализ и оценка на разработваната проблематика, както и диспозицията на нашата страна в геополитически аспект.
Раздел първи съдържа три параграфа. В резултат на изследването си, авторът прави анализи и обобщения, които в края на книгата извежда като предложения.
Вторият раздел –„България в геопространството”, представлява основната глава в разработката, разпределени в два параграфа.  В първия параграф, озаглавен „Оценка на международната среда за сигурност“, авторът подробно е разгледал  факторите за формиране на международната среда за сигурност като корпоративната неолиберална глобализация, екологичната заплаха, заплахата предизвикана от съвременната мобилност и миграция, заплахата от тероризъм и ислямски фундаментализъм. Извършен е и ситуационен геополитически анализ на международните взаимоотношения като са описани най-актуалните обстоятелства и взаимодействия, касаещи и сигурността на българското национално геопространство. Географските аспекти на териториалните спорове, аспирации и конфликти са традиционна тема в политикогеографските изследвания.
 Във втория параграф, озаглавен „Териториалното устройство на българското геопространство като значим фактор на вътрешната среда за сигурност“, са разгледани проблемите свързани с вътрешната среда за сигурност.
В третия раздел „Модел на ново териториално устройство на България“ е предложен нов модел на териториално устройство на страната ни, който съдържа Концепция за развитие на автомагистралната и мултимодалната транспортна мрежа на България, Концепция за ново райониране на страната, Концепция за реформа на нейното административно-териториалното  устройство, предложение за оптимизиране на броя и мащаба на общините и нова  схема на териториална йерархизация на българското геопространство. Предложени са и конкретни инициативи за повишаване на сигурността в териториалните звена.
Раздел трети е иновативен и изцяло авторски, което извежда практико-приложния аспект в изследването и подчертава явно научно-приложните приноси на д-р Диян Димитров.
В края на изследването са дефинирани редица предложения, класифицирани по: отношение изпълнението на поставената цел и задачи, които са формулирани в предговора към изследването; по отношение на Глобализма; по отношение на външното влияние и заплахите за националната сигурност и по отношение на териториалното устройство на България с оглед защита на националната сигурност.
В заключението, авторът подчертава необходимостта от възвръщане ролята на България като геополитически субект.

* Зам.-декан на факултет „Полиция“при Академията на МВР


    

Поръчай онлайн бр.3 2024