24
Сря, Юли
27 Нови статии

Обяснения на етнополитическия конфликт в Абхазия

Други статии и материали
Typography

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Увод

Изследването за генезиса на конфликта е един от най-важните аспекти на проучванията в сферата на сигурността. През последните години разглеждането на един конкретен тип конфликт, а именно етническия конфликт – придобива голяма популярност в академичните среди, като най-широко разпространената форма на съвременния конфликт. По тази тема са написани множество статии и книги, които не водят до единно разбиране за природата и причините за етнически конфликти.

Основна цел на тази научна статия е да се анализират мултикаузалните ефекти, свързани с липсата на етнически конфликти. Fеаrоn и Lаitin твърдят, че „добрата теория за етническия конфликт трябва да е в състояние да обясни мирните и кооперативни отношения“ между малцинствата и централното правителство. И все пак разказите за междуетнически мир са далеч по-рядко срещани от разказите за междуетническо насилие. Статията цели да преодолее тази празнина и да анализира причините за междуетническия мир. Следователно, вторият изследователски въпрос, който ръководи този научен труд, е в каква конфигурация на условията етническите малцинства поддържат ненасилствени отношения с центъра. Изследването се основава на един район на сигурност - Южен Кавказ, който е особено подходящ за изучаване на многобройните причини за етнополитически конфликти и липсата на такива, защото балансира двете често конкуриращи се цели на сравнителната научна школа. На първо място, районът се отличава с разнообразие от етнически малцинства, чиито взаимоотношения с центъра варират между двата резултата, обект на анализ. На второ място, фактът, че етническите малцинства в Южен Кавказ споделят много общи черти, които не се различават от резултатите, дава възможност на автора да премахне факторите, които са ирелевантни за причините, и да ограничи обхвата на правдоподобните причини за етнополитически конфликти и липсата на управляем брой такива.

За да се ограничи обхватът на изследването, статията разглежда междуетническите отношения в Южен Кавказ между 1991 и 1993 г. Времевият обхват на този научен труд е изведен от предложението на Fеаrоn (2010: 11-12), че най-много уязвими от конфликти през първите две години от съществуването си са новосъздали се независими държави. Освен това, периодът от 1991 до 1993 г. представлява критичен момент в историята на региона. След разпадането на Съветския съюз новосъздадените независими държави от Южен Кавказ са оставени да се борят с настаняването на етническите малцинства и тяхната променяща се самоличност. В този критичен момент във времето три от етническите малцинства - а именно арменците от Нагорни Карабах, абхазите и южноосетинците - се заплитат в насилствени борби за територия и независимост. Другите четири етнически малцинства – лезгинците и талишите в Азербайджан, както и арменците и азерите в Грузия - се различават и запазват по-мирни отношения със съответните си центрове. Настоящото изследване поставя фокус върху Абхазия.

Петте малцинства в Грузия проявяват голямо разнообразие в конфликтното поведение за разглеждания период. Въоръжен конфликт избухва в две части - Абхазия и Южна Осетия, като и двете са автономни. Както Джавахети, така и Аджария - една автономна и една неавтономна области, преминават през относително високи нива на напрежение с централното правителство и се противопоставят на затвърдяващите се, а понякога и плахи централизационни усилия на Тбилиси. Аджария  запазва своето самоуправление, докато арменците от Джавахети предприемат непримирими и неуспешни опити за постигане на самоуправление в условията на мълчаливо напрежение. Използването на насилие е оскъдно и в двата случая, въпреки че арменците в Джавахети имат повтарящи се конфликти с грузинските военни сили. В контраст с тези случаи, населените от азери райони на Квемо Картли са спокойни през целия период, въпреки относително силния натиск от страна на Грузия в края на 80-те години на миналия век. За да се обяснят посочените различия в резултата, разглеждаме десетте фактора по-подробно в целия Южен Кавказ.

Три държави, а именно Армения, Азербайджан и Грузия са особено подходящи за проучване на ролята на автономията за насилствен етнически конфликт, тъй като те представляват ограничена географска област, където девет компактно уредени малцинства присъстват преди началото на конфликта в края на 80-те години. Четири от тях са автономни: арменците от планинския Карабах в Азербайджан, абхазците, аджарите и южноосетинците в Грузия. Междувременно пет малцинства със сравними размери нямат автономия: арменците от Джавакети в Грузия, азерите в Грузия, азерите в Армения и талишите и лезгинците в Азербайджан. Докато отношенията между различните малцинства и техните централни правителства варират от спокойни до понякога високи нива на напрежение във всички случаи, само в три случая тези напрежения се влошават във въоръжен конфликт: в планински Карабах, Южна Осетия и в Абхазия - между другото, три от четирите области, които са притежавали териториална автономия. Настоящото изследване поставя фокус върху Абхазия.

Редица анализатори отхвърлят значението на съветските автономии с аргумента, че те просто не са автономни. Например, Dörgе отрича, че съветските „субекти“ се радват на истинска автономия; Lаpidоth ги отхвърля, като твърди, че „съветската автономия винаги е имала само административен и културен характер“ и че през 30-те години на ХХ век ограничената административна автономия, която съществува, става почти празна черупка.“ Различни изследователи споменават ролята на автономните институции във връзка с етническите конфликти, но липсва каквото и да е систематично изследване на ролята на автономията като фактор в появата на етнополитически конфликти. Липсата на съществуваща теория изключва чисто дедуктивния подход, тъй като такъв подход обикновено се използва или за тестване на съществуваща теория, или за нова дедуктивна теоретична конструкция. Както един изследовател отбелязва, „обикновено се приема, че тези привлекателни подходи трябва да бъдат избрани винаги, когато е възможно, но тази препоръка предлага ограничени напътствия, ако няма установима теория за тестване“.

Абхазия: невъзможното събитие

В края на 80-те години на XX век вероятността Абхазия да бъде сепаратистки регион е малка и няма основания да се превърне в де факто кандидат за отцепване. Само 17% от населението на Абхазия е представено от етнически абхазци (1,8% от населението на Грузия), докато почти половината от населението през периода след Втората световна война постоянно е съставено от етнически грузинци. И въпреки тази демографска ситуация, Абхазия става сцена на тежък етнически конфликт, който дълбоко повлиява развитието на региона и до днес все още оказва влияние върху изграждането на грузинската държавност.

6.1.1. Културни различия

Грузинците и абхазците имат елементи на идентичност, които ги обединяват и разделят. По отношение на езика, грузинският и абхазкият са кавказки езици. Грузинският обаче е южен кавказки език, а абхазкият е северозападният кавказки език, свързан с циркасианските езици (абазки, шапсугски, черкезки, кабардински). Двата езика не са взаимно разбираеми и езиковият въпрос представлява важна част от оплакванията на абхазците срещу грузинците - а именно, че „грузифицирането“ на абхазците чрез налагането на грузинска азбука и грузински език в училищата се провежда в епохата на Сталин. И все пак дългото съвместно съществуване между абхазци и грузинци, както и общата „кавказка“ идентичност, която без съмнение споделят тези местни кавказки народи, предполага, че многобройни обичаи, приказки и традиции са общи за двете групи. По отношение на религията картината също е смесена. Докато православната църква е силен елемент от грузинската идентичност, религията е значително по-слаба страна на абхазката идентичност. Абхазците всъщност са религиозно диференцирани между мюсюлмани и християни - разделение, което датира от експулсирането на мнозинството мюсюлмански абхазци заедно с голям брой циркасийски народи през 1864 г. Според оценки на религиозните групи в Абхазия, днес преобладават две основни групи: 60-70% християнски и 30-40% мюсюлмани. Въпреки това, подобно на осетинците езическите убеждения, предхождащи християнството или ислямът, са дълбоко вкоренени под формата на монотеизма, създавайки това, което Dеrluguiаn нарича „лесен религиозен синкретизъм“в Абхазия. Следователно религиозните различия като такива не са очевидни между грузинците и абхазците. Въпреки че абхазците и грузинците имат отделни и сравнително силни етнически идентичности, културните различия между тях не са основен фактор в конфликта.

6.1.2. Национална концепция

Националната концепция за абхазците и грузинците е предимно взаимноизключваща и лежи на етническа основа. Един абхазец трудно може да се разглежда като грузинец, а един грузинец в Абхазия не може да се приеме като член на общността на абхазците. Въпреки това, грузинското правителство включая всички останали групи сред националистическите сили, признават, че абхазците са местно население в Абхазия и повечето от тях приемат под някаква форма правото на самоуправление на абхазците. Следователно в рамките на националната концепция за Грузия, концепцията за отделната идентичност на Абхазия се признава и приема. Грузинският заместник министър-председател Александър Кавсадзе заявява, че за разлика от арменците, гърците и азерите, абхазците „нямат друга родина освен Абхазия“ и че Грузия трябва „да направи всичко, за да гарантира правата им“. Политиките на грузинското правителство понякога пораждат страх у абхазците заради тяхната културна и политическа автономия, както и по отношение на физическото им оцеляване. Оттук и езиковите закони, наложени първо под натиска на националистическото движение през 1988-89 г., както и позицията, и политиката на самото правителство на Гамсахурдия, които не са добре приети в Абхазия, тъй като много интелектуалци от Абхазия се опасяват от връщането на политиките на „грузифициране“. Специфичният характер на националните концепции за двете етнически групи е фактор, който увеличава разбирането за дистанцията между двете общности.

6.1.3. Минали конфликти и митове

Конфликтът между абхазци и грузинци не е феномен на 90-те години на миналия век. Точно обратното, въпросът за Абхазия е водещ в Първата грузинска република, когато се случват събития, разбрани и отразени по изключително различен начин от абхазци и грузинци. Грузинците виждат събитията в Абхазия в светлината на техния опит - във враждебната и хаотична обстановка от 1918 г., когато се цели създаване на демократична държава, в която на малцинствата се предоставят редица права, а на абхазците вече е предоставена автономия. „Неблагодарни“ елементи в Абхазия, вместо да се противопоставят на болшевиките, предават добрата вяра на грузинците и се оставят да бъдат манипулирани от руснаците. На 26 май 1919 г. Сакартвелос Республика пише, че „в Абхазия група от хора, задвижвани от личните им разсъждения и недоволство от основните реформи, се обърнаха за помощ към чужда страна, докато разпалват у хората идеята за въстание“. Правителството на меншевиките е съответно принудено да се намеси, за да възстанови реда и да поддържа териториалната цялост на Грузия срещу нападенията на болшевиките. Абхазия обаче запазва автономността си и правото да управлява собствените си дела дори през това време. Предсказуемо е, че абхазката версия на случилото се е различна: на първо място Абхазия никога не е била законна част от Грузия и следователно твърдението на меншевишка Грузия за Абхазия е неоснователно. Въпреки това Грузия се намесва брутално и потушава популярното движение в Абхазия с цел създаване на марионетен режим.

Също така в Абхазия се наблюдават размирици, свързани с предаването на Абхазия в грузински ръце през 1931 г. Абхазците твърдят, че Абхазия е създадена като независима Съветска социалистическа република през 1921 г., която е на равна основа с Грузия и е обвързана с нея посредством договор, и посочват конституцията на Абхазия от 1925 г. като доказателство. Само по време на интервенциите на могъщи грузинци като Сталин и Берия през 30-те години на ХХ век абхазците твърдят, че през 1931 г. Абхазия е принудена да бъде управлявана от Грузия, след което Абхазия е подложена на насилствената политика на „грузинизация“, която завършва със смъртта на Сталин и падането на Берия. Грузинците отвръщат, че през 1921 г. Абхазия може да е получила официално статут на независимост, но това не означава отделяне от Грузия. Всъщност стратегията на съветското ръководство предвижда три републики в Южен Кавказ: Армения, Азербайджан и Грузия, докато Абхазия никога не се споменава на равна нога с нито една от тях. По същия начин твърдението на Сталин от септември 1921 г., че „Абхазия е автономна част от независима Грузия“, е създадено от грузинци, за да покаже, че няма намерение Абхазия да се постави на едно ниво с другите републики на Съюза. Грузинците също така припомнят, че по време на гражданската война е обичайно да се образуват по-малки територии като „Съветски социалистически републики“ (ССР), които по-късно са включени в по-големи единици. Например, за първи път Нахичеван е обявен за ССР, а след това се превръща в автономен район на Азербайджан и накрая в Автономна съветска социалистическа република (АССР). Други примери включват Съветските социалистически републики в Кубанското Черноморие и Ставропол, както и няколко в Централна Азия, които впоследствие са разформировани. Що се отнася до упреците за „грузинизация“, грузинската теза стига до там, твърдейки, че Абхазия попада под грузинска, а не руска юрисдикция и всъщност спасява абхазката култура от унищожение. Макар че не всички грузинци споделят това, те често твърдят, че грузинското управление в Абхазия е несравнимо по-толерантно от руското управление в Северен Кавказ.

Както става ясно от гореизложеното, интерпретациите на минали конфликти между абхазци и грузинци са пълни с взаимни обвинения и подозрения. Освен това, в случая с Абхазия демографската обстановка и кавказката история съчетават засилен страх от унищожение още преди да се появи действителният етнически конфликт. Абхазците са подложени на по-ранно депортиране през 1864 г. и 1877 г. от царска Русия, което допринася за малкия им брой. В Грузия от пет милиона души абхазците наистина са малцинство, наброяващо само 105 000 души. Освен това съдбата на други народи, особено на убихите, ясно присъства в съзнанието на абхазците. Убихите - някога силна циркасианска нация, която е тясно свързана с Абхазия и обитава областите на черноморското крайбрежие, северозападно от Абхазия в близост до днешния Сочи, са депортирани в своята цялост през деветнадесети век, което също засяга и абхазците. Преминавайки към Османската империя, те постепенно се асимилират в турска идентичност и последният говорител на езика на убихите умира през 1992 г. Съдбата на убихите засилва опасенията на Абхазия за физическо или културно унищожение, което вече се дължи до голяма степен на слабата им демография. Наистина, населението на абхазкия народ в неговата цялост е сравнимо с малък европейски или американски град - създавайки плодородна основа за надеждна заплаха от действително унищожаване на нацията. Накратко, наличието на минали конфликти и особено мистификацията на такива, както и страховете, произтичащи от тях, са значителни в случая на Абхазия.

6.1.4. Неравен терен

Абхазия често се описва като рай на земята, най-вече поради субтропичния си климат близо до бреговата ивица и наличието на високи планини в северната и източната част на Абхазия. Голяма част от територията на Абхазия е покрита с гъсти гори и недостъпни планини. Неравният терен на Абхазия е бил фактор за завладяването на Южен Кавказ от Русия в края на XVIII и XIX век. Насочвайки се на юг, съществуват три възможни маршрута за прекосяване на величествените Кавказки планини: източния път по равнините на каспийското крайбрежие; централния път от Владикавказ през Дериалското ждрело („грузинската военна магистрала“), директно надолу през Шида Картли до Тбилиси; и западния път през Абхазия по крайбрежието на Черно море. Поради недостъпността руските сили в началото на деветнадесети век не използват маршрута през Абхазия, като се съсредоточат върху другите два маршрута. Нахлуването на болшевишка Русия в Грузия през 1921 г. включва, както Абхазия, така и Осетия, но последната инвазия на Червената армия е от изток, напредвайки към Грузия само след като покорява Азербайджан.

А priori географските и топографските характеристики правят Абхазия идеална област за партизанска война и тази реалност действително може да е повлияла на вярата на абхазкото ръководство през лятото на 1992 г., че е „достатъчно силно, за да се бори с Грузия“. Трудно е да се определи дали това наистина е така, но едно малко прелюдие към войната от 1992-1993 г. предполага, че абхазците разсъждават по този въпрос. Изглежда, че абхазците не обръщат сериозно внимание на възможността за грузинско нашествие. Дори абхазкият лидер Владислав Ардзинба изпада в тотално недоумение, когато бива информиран за нашествието на Kitоvаni. По-нататъшното развитие на войната в Абхазия, макар и не прекалено свързано с очакванията за полезността на партизанската война, поставя под съмнение важността на неравния терен. Офанзивните военни операции доминират в битките, както когато грузинските сили стигат на север през август 1992 г., така и когато абхазците по-късно контраатакуват през 1993 г. Военното положение между двете страни е продиктувано от външни фактори, а не от техните присъщи силни страни или използването на терена. Абхазия предоставя неравен терен, но няма убедителни доказателства, че този фактор играе важна роля в политическите решения на всяка от двете страни.

6.1.5. Относителна демография

Както вече отбелязахме, случаят на Абхазия се отличава с демографските условия.  Вероятността за конфликт обикновено се смята за по-висока в областите, където малцинствената етническа група преобладава демографски. Наличието на големи общности от други етнически групи и по-специално на мнозинството в дадена държава вероятно намаляват възможността етническите предприемачи сред малцинственото население да се бунтуват. Опасността е по-мащабна; вероятността от опозиция на централното правителство преобладава и възможностите за постигане на независимост са компрометирани при отсъствието на етническо прочистване. Ако тези фактори имат пряко отношение към етнополитическия конфликт, Абхазия би била учебник за малцинствено население без значителен риск от конфликт. Грузинците са над два пъти по-многобройни от абхазците в Абхазия; дори арменците са почти толкова многобройни, колкото абхазците, надхвърляйки леко населението на централната държава през 1979 г.

Възможно е обаче този аргумент да се обърне наопаки и да се твърди, че точно поради тяхното демографско положение, абхазците са предразположени към бунт. Демографското им положение и убеждението, че Грузия активно и целенасочено се опитва да промени демографията на републиката, засилват страховете от унищожението на абхазците и задълбочават тяхното безсилие и стимули да променят собственото си политическото положение. Ако случаят е такъв, той оспорва теоретичното предположение, че малцинствата, които преобладават демографски в районите си на обитаване, най-вероятно могат да станат свидетели на етнополитическите действия и конфликти. Следователно може да се направи логическото предположение, че най-високите и най-ниските стойности на демографското господство вероятно ще способстват етнополитически активизъм, докато средният диапазон, в който малцинственото население нито преобладава, нито е застрашено демографски, е по-малко вероятно да преживее етническа мобилизация и конфликт.

6.1.6. Етнически произход

Демографската слабост в Абхазия се компенсира отчасти с тясното сътрудничество между управлението на Абхазия и сходните по етнически произход народи в Кавказките планини. През 1989 г. Сухуми е мястото за срещи на първия конгрес на Конфедерацията на планинските народи в Кавказ. Групирането на циркасианските народи, свързани с Абхазия, както с чеченци, ингуши, осетинци, така и с няколко дагестански народа, създава силната идея за Конфедерация в края на 80-те и началото на 90-те години, когато съдбата на Съветския съюз и неговите държави-членки е несигурна. Конфедерацията има за цел да възстанови „планинската република“ в Северен Кавказ, която за кратко съществува през 1917-1920 г. и се радва на значителна подкрепа сред местното население във време, когато националното самосъзнание бележи напредък. Сухуми е обявена за столица на Конфедерацията, а чувството за солидарност сред активистите от Северен Кавказ по линия на Абхазия е значимо. В този смисъл етническите роднини са мощен фактор, който дава на абхазците усещането, че те са подкрепени на основата на етнически произход отвъд границата в Северен Кавказ. В по-малка степен по време на войната и след нея абхазката и севернокавказката диаспора в Турция също се оказат предимство. Редица турски граждани от абхазки произход отиват да се бият в Абхазия, а други идват, за да създадат бизнес след войната, но преди разпадането на Съветския съюз националните настроения не се събуждат в Турция и следователно не изиграват реална роля в появата на конфликта. Въпреки това, етническите роднини в Северен Кавказ се оказват много ясно изразени посредством подкрепата, която Абхазия получава от доброволци от Северен Кавказ, чието участие в действителните борби срещу грузинските сили е от решаващо значение за изхода на войната.

6.1.7. Икономическo благополучие

Както Грузия, така и Абхазия са сравнително привилегировани части от Съветския съюз от икономическа гледна точка. Грузия се характеризира със силно изразена сива икономика, която нараства до внушителни пропорции през 70-те години на XX век, оспорвайки преобладаващия социалистически икономически ред в републиката. Грузия е републиката на Съветския съюз, където показателите за богатство като частните спестявания и автомобилната собственост са най-високи. Абхазия, от своя страна, както и Крим са перлите на т.нар. „съветска Ривиера“. Това означава, че индустрията е слаба в Абхазия в сравнение с останалата част от Грузия, като населението е основно заето в селското стопанство и услугите. Както отбелязва Kаufmаn, икономическите съображения са изиграли малка роля в конфликта в Абхазия. И все пак от гледна точка на икономическата жизнеспособност правителството на Абхазия може ясно да разглежда Абхазия, като самостоятелна стопанска единица извън Грузия. Даже и извън туристическата индустрия, Абхазия е основно самостоятелна в хранителната промишленост и произвежда електричество чрез водноелектрически централи. Дори след конфликта потокът на електроенергия е по-добър в Абхазия, отколкото в много части на Грузия. Докато в Абхазия е налице икономическа жизнеспособност, има съмнение дали икономическите съображения оказват съществено влияние върху хода на събитията. Както Kаufmаn посочва - и двете страни са по-загрижени за „символичните националистически тревоги, отколкото за икономическите такива.“ От друга страна, икономическите проблеми или икономическата зависимост от Тбилиси не присъстват, което означава, че няма икономически фактори, които да възпрепятстват абхазките сепаратистки движения.

6.1.8. Радикално лидерство

Появата и укрепването на сепаратизма в Абхазия се ръководи от това, което може да се нарече съюз между интелектуалните групи и доминиращите етнически абхазки компоненти на официалните структури на републиката. През декември 1977 г. петицията, изпратена до централното правителство, изискваща подобрения в статута на Абхазия, е изготвена от неформални групи интелектуалци от Абхазия. Същото писмо е изпратено на властите на АССР, където намира подкрепа от етническите лидери на Абхаз. Москва, макар и да се съгласява с някои от исканията на Абхаз, отхвърля идеята за променя статута на Абхазия и по-късно заменя тогавашния началник на абхазката партия Валериан Кобахия с първия заместник-председател на Съвета на министрите - Борис Адлейба, който е близък със сепаратистите. Подкрепата за автономията на Абхаз през 1978 г. (обсъдена подробно по-долу) значително допринася за съвместните усилия на официалните представители и интелигенцията, тъй като абхазците се радват на господстващо положение в АССР, чувстват по-малко ограничения от Тбилиси и повече подкрепа от Москва. При очевидното тайно споразумение между Абхазката номенклатура и сепаратистката интелигенция през май 1978 г. е организирана голяма демонстрация, последвана от инциденти и етническо насилие, които не са потушени по репресивния съветски начин.

През ноември 1988 г., е създадена абхазката националистическа група Айдгилара (Единство) под ръководството на писателя Алексей Гогуа. Айдгилара основава своята програма на лоялност към Москва и защитава етническите права на абхазците. Когато Айдгилара организира демонстрацията на свещеното поле в село Лихни през март 1989 г. (което довежда до контра-демонстрацията в Тбилиси през април, която от своя страна довежда до репресиите от 9 април), Адлейба бързо се завръща от Москва, за да участва в събитието заедно с други високопоставени представители на абхазците. Декларацията „Лихни“ от 18 март отново поставя въпроса за „незаконното“ нахлуване на Грузия в Абхазия и търси връщане към статута от 1921 г. Адлейба обаче е освободен и заменен от Владимир Кишба, бивш заместник-министър на горите в Грузия.

Владислав Ардзинба е директор на Абхазкия институт по езикознание, литература и история от 1987 до 1989 г., когато е избран за заместник на Върховния съвет на СССР от Гудаута, един от най-хомогенно разположените райони на Абхазия. Оттам той участва активно по редица национални въпроси, включително и Абхазия. На 4 декември 1990 г. Ардзинба е избран за председател на Върховния съвет на Абхазия. След това той консолидира своята власт относително бързо и обещава да увеличи представителството на грузинците. Оттогава Ардзинба се опитва да управлява Абхазия сравнително едностранно, като същевременно поддържа диалог с Тбилиси за реформата на избирателния закон, което в крайна сметка води до съгласие през лятото на 1991 г. за кодекс, който предоставя на Абхазия голямо преобразование. Когато се провеждат изборите за Върховния съвет, Ардзинба формира президиум, състоящ се от трима абхазци (включително себе си), трима грузинци, двама руснаци и един арменец. Тъй като етническата поляризация е силна в този момент, членовете са принудени да се оттеглят: единият от руските членове се събира с грузинците, докато другите руски и арменски членове се събират с абхазците. Ардзинба успешно изгражда коалиция, която гарантира абхазки контрол над републиката, а етническият абхазки елит осигурява стабилно радикално лидерство за националистическото движение в края на 80-те години.

6.1.9. Външна подкрепа

Тъй като конфликтът в Абхазия се превръща във война с нахлуването на силите на Китовани през август 1992 г. в Абхазия, абхазките сили получават две форми на значителна подкрепа от Севера. Директна подкрепа идва от доброволческите звена, организирани от етническите роднини на Абхазия в Конфедерацията на планинските народи в Кавказ, състояща се главно от чеченци и циркасианци. Тази военна подкрепа е от решаващо значение за военните усилия, като се има предвид малката численост и военната неопитност на силите на Абхазия. Също толкова важна е и очевидната (макар и официално отречена) подкрепа на руските военни части - в това число артилерийски оръжия, предоставени на силите на Абхазия/Северен Кавказ, въздушна подкрепа и военноморски кораби.

Докато нивото на подкрепа на руските военни части за Абхазия е добре установено, важен въпрос е дали Абхазия очаква външна подкрепа в случай на военен конфликт с Тбилиси. Ако външната подкрепа дойде спонтанно и неочаквано след нападението на Абхазия, това означава, че този фактор не играе никаква роля в политическите решения, водещи до фактическото обявяване на независимост през 1992 г. Обаче ако абхазците са наясно, че външната подкрепа предстои, това може да повлияе на решението им да потърсят независимост в средата на 1992 г. Наистина, ако управлението на Абхазия има намерение да се отдели от Грузия, то съществува отлична възможност да осъществи тази амбиция едва шест месеца по-рано. Когато гражданската война между Гамсахурдия и противниците му се разпалва в Тбилиси, Абхазия може да обяви независимост, дори защото разпадането на Съветския съюз се случва точно по същото време. Това дава на Абхазия време да подготви отбраната си, а фактът, че звиадистите имат власт в Мингрелия - област между Абхазия и Тбилиси - също означава, че силите, които са лоялни на военния съвет, срещнат трудност да се справят с независима Абхазия. Вместо това лидерите на Абхазия изчакват, докато военният съвет консолидира властта си - броят на звиадистите се понижава, а конфликтът в Южна Осетия приключва, развързвайки ръцете на Тбилиси. В полза на обратното твърдение, това е особено лош момент за обявяване на независимост. Освен това няма конкретно събитие в Тбилиси или провокация от страна на грузинската страна, които да доведат до подобно решение, каквото е в случая на Южна Осетия. Решението на Абхазия остава загадка.

Ръководството на Абхазия обаче винаги е добре свързано със съветската бюрокрация и йерархия. Съветският съюз е доминиран до голяма степен въз основа на лични, а не институционални връзки и това е особено вярно за Кавказ. Фактът, че значителен брой от високите ешелони на съветската власт прекарват ваканциите си в Абхазия предоставя на управляващите кръгове там пряка връзка на ниво Съюз. Когато Сталин се опитва да ограничи контрола на Берия над Грузия през 1951 г. (започвайки с т.нар. “Мингрелианска афера”), през март 1952 г. ръководството на републиката е засегнато: протежето на Берия - Харквиани, е заменено с ръководителя на района Кутаиси - Акаки Мгеладзе, който е избран за пълноправен член в Централния комитет на Грузинската комунистическа партия четири месеца по-рано. Преди да бъде назначен в Кутаиси, Мгеладзе е бил първи секретар на Абхазката комунистическа партия от 1943 до 1952 г. Докато е на тази позиция, Мгеладзе има възможността да се срещне със Сталин и тази лична връзка вероятно е от голямо значение при стръмното му изкачване на власт в Грузия.

Ардзинба работи много години под ръководството на Евгений Примаков, тогавашен ръководител на Московския институт по ориенталистика, а по-късно руски външен министър и министър-председател. Освен това, докато е заместник на Върховния съвет на СССР, Ардзинба е близо до Анатолий Лукянов, председател на парламента, който е наречен идеолог на преврата от август 1991 г. Тази връзка се оказва от решаващо значение за националистическото движение в Абхазия. Подобно на Грузия в средата на 90-те години, повлияна от връзката и преценката, присъстваща на запад за нейния президент Шеварднадзе, през 1991-1992 г. Абхазия се възползва от тясната връзка, която ръководството й има с мощните кръгове в Москва, да търси отцепление от Грузия. Твърдите привърженици загубват борбата за власт в Москва след неуспеха на преврата от август 1991 г. Реформаторското крило на Борис Елцин представлява обратната противоположност на фракцията, към която Ардзинба е обвързан, а Лукянов лежи в затвора между 1991-1994 г. По-внимателен преглед на руската политика показва несъответствие в действията на различните клонове на властта в Москва. Установено е, че Елцин първоначално се стреми да играе ролята на посредник в конфликта. Въпреки това, руската армия, включително висшите офицери в Министерството на отбраната, имат различен дневен ред от президента и активно го изпълняват. Военните се опитват да възстановят контрола на Москва върху Кавказ, особено над Грузия и стратегически разположената Абхазия. В края на 1992 г. Елцин все още търси мир, докато части от военните му сили подкрепят Абхазия.

Конфликтните политики на Русия са очевидни през септември 1993 г., когато Елцин осъжда Абхазия за прекратяване на огъня и за окупацията на Сухуми, докато руският министър на отбраната Павел Грачев заявява в същия ден, че само „незабавното изтегляне“ на всички грузински сили от Абхазия може да сложи край на конфликта. Наистина през 1993 г. контролът на консервативните сили върху руската външна политика става по-уверен. Тесните връзки между ръководството на Ардзинба и бързия руски отговор от октомври 1992 г. представляват добре обобщени доказателства, че той получава уверение за военна подкрепа относно абхазката независимост. Нашествието на Китовани намесва Ардзинба, руското военно ръководство и дори Шеварднадзе, използвайки липсата на военна подкрепа, която да се противопостави на нашествието. Присъствието на такива „гаранции“ също ще хвърли светлина върху историята на изявлението на Ардзинба от юли 1992 г., че Абхазия е „достатъчно силна, за да се бори с Грузия“; но също така и върху изявлението му на 14 август 2001 г., в деня на нахлуването на Китовани, където той заявява, че „светът знае в коя ситуация е поставена Абхазия ... уверени сме в моралната и материална помощ за нея ... всъщност съм убеден че имаме подходяща подкрепа.“ Анализ на ситуацията показва, че външна подкрепа наистина предстои - неорганизираните сили на Ардзинба са преместени редом с дезорганизираните, но по-многобройни войски на Китовани. Посочената стъпка не е достатъчна да се предположи, че подобна идея е на дневен ред за Ардзинба, когато се взима решението за отделяне, но можем да обобщим, че външната подкрепа играе решаваща роля в ескалацията на конфликта в Абхазия.

6.1.10. Роля на автономията

В Абхазия съществуват няколко фактора, благоприятстващи етническия конфликт, като постоянно напрежение между двете общности и митологични и разнопосочни интерпретации на историята. Националните им концепции взаимно се изключват, а Абхазия между 1989 и 1992 г. развива тесни връзки с етнически сходните по произход групи в Северен Кавказ и осигурява външна подкрепа за кандидатурата си за независимост от Грузия под ръководството на радикално националистическо ръководство. Тази реалност предполага, че в случая на Абхазия са налице както стимули, така и възможност за появата на конфликт.

Няма съмнение, че автономията спомага за поддържането на отделната групова идентичност на Абхазия. Особено като се има предвид незначителния брой на абхазците, който според руски представител в началото на ХХ век означава, че „абхазкият език не е написан, няма литература и е предназначен за заличаване. Очевидно е, че той трябва да е руски, а не грузински“. При отсъствието на автономия абхазците са податливи на русификация що се касае до езика, подобно на севернокавказките народи на север, или на „грузинизация“ като мингрелианците или свансите на юг и на изток. Докато мингрелианците и свансите са лингвистично свързани с грузинците, техните езици не са взаимно разбираеми с грузинския. Тези народи нямат автономия и постепенно са организирани в определени територии през съветския период, тъй като уеднаквеността на езика (основана на източен грузински диалект) е подчертана, чрез системата на образованието, печатните медии, радио- и телевизионните предавания. Докато тези народи поддържат силна регионална идентичност, интеграцията им с основното грузинско общество се увеличава. От друга страна, абхазците успяват през по-голямата част от съветската епоха да запазят езика си и да вкарат националната си история в образователната система, която често се различава много от това, което се преподава на учениците в Грузия. Наличието на вестници и излъчването на абхазки език чрез институцията на автономията спомагат за поддържането на ясна идентичност на Абхазия.

 

Таблица 5. Етническа принадлежност на секретарите на Райком в АССР Абхазия

 

1965

1975

1985

 

 

 

 

Първи секретари, абхазци %

42,9

50

50

Първи секретари, грузинци %

57,1

50

37,5

Втори секретари, абхазци %

28,6

12,5

12,5

Втори секретари, грузинци %

57,1

62,5

75

Секретари, абхазци %

28,6

12,5

50

Секретари, грузинци %

42,9

50

12,5

        

Ролята на държавните институции на Абхазката АССР трудно може да бъде експлоатирана за целите на етническата мобилизация - изправени пред обезкуражаваща демографска криза в родината си, абхазците през целия пост-сталинов период могат вече да увеличат своето представителство в управляващите органи на АССР. Абхазците, въпреки че формират около една-шеста част от населението на Абхазия, контролират почти половината от секретарските позиции в райкомите и значително доминират що се отнася и до позицията на първи секретар (Вж. Таблица 5).

Това е илюстрация на политиката на позитивно действие, която съветската структура на автономия предполага за малките титулярни популации като абхазците. Както се вижда от таблицата, абхазците са особено облагодетелствани след концесиите от 1978 г., което на практика позволява на етническия абхазец да осигури контрол над републиканската администрация и икономическите институции на АССР. В допълнение към райкомите, 67% от правителствените министри и 71 % от ръководителите на департаментите Обком са етнически абхазци.

Този контрол над институциите на републиката и утвърждаващите действия, които силно подкрепят абхазците и им дават политически възможности и кариерно развитие, създават политически елит на Абхазия, която се ползва с автономен статут. Без такова управление няма да има адекватно решение за проблемите на абхазците, които сами по себе си многократно формулират и изразяват с помощта на медиите, контролирани от правителството на Абхазия. Автономността също така позволява на абхазкия елит под ръководството на Ардзинба да създаде моноетнически отбранителни звена и да ги въоръжи, като присвои имуществото на съветската войска на територията на Абхазия (указ, който беше приложен само в ограничена степен); и да се приемат закони относно държавните символи и статута на Абхазия. Законите за знамето и символите на Абхазия са приети в началото на 1992 г., а конституцията от 1925 г. е приета през юли, предизвиквайки конфликта. Институциите на автономията също са от решаващо значение за осигуряването на управление на абхазкото населението. Във всеки един момент от 1978 г., когато съветският център заменя партийния ръководител, структурата е в състояние да осигури своето съществуване и често дори укрепването на сепаратисткото движение. От гледна точка на външната подкрепа позицията на Ардзинба в Москва е силна, но ако автономните структури на Абхазия липсват, той ще се изправи пред по-големи трудности при създаването на националистическо движение с популярна подкрепа.

Автономията на Абхазия показва бъдещия националистически лидер с отлична и готова мощ, която включва органите за вземане на решения, връзките с външната подкрепа и финансовите ресурси, както и медиите за разпространение на посланието до хората. Следователно автономността несъмнено изиграва решаваща роля в развитието на агресивно националистическо движение в Абхазия, което затруднява грузинското централно правителство. В обобщение, ролята на самата автономия да защитава и насърчава етническата идентичност на Абхазия е важна сама по себе си, но емпиричното изследване също показва как институцията на автономията е тясно свързана с други фактори, които играят важна роля в появата на конфликти, а именно с външната подкрепа и радикалното лидерство.

Заключение

Както показа това изследване, открояването на факторите, допринесли за етнополитическия конфликт в Южен Кавказ, и взаимодействието помежду им е деликатен въпрос. Поредица от условия или основни фактори подготвят почвата за конфликт в определени случаи, докато тяхното отсъствие пречи за нарастването на конфликта в други. Изглежда, че степента на културните различия между отделните етнически групи играе по-малка роля за възникването на конфликт. Групи, споделящи общи елементи като грузинците и абхазците и осетинците, например, представляват случаи на етнополитически конфликт.

Видът национални концепции, доминиращ в региона, играе важна роля. Преобладаването на етническите представи за нацията в Грузия, Абхазия и Осетия допринасят много за възникването на напрежение и възпрепятстват търсенето на компромиси в тези области. Кавказ е регион, в който историята активно и целенасочено се моделира и насажда от етническите елити в младото поколение. В Абхазия се наблюдава най-високото ниво на конфликти в предсъветската епоха и етническото напрежение там улеснява появата на нов конфликт. Що се отнася до терена, факт е, че всички конфликтни райони са планински. Развитието на конфликта в Абхазия, доминиран от настъпателни войни, поражда съмнение във връзката между терена и конфликта. А демографията, се оказва недостатъчен фактор за наличието на етнополитическия конфликт. Случаят  на Абхаз предоставя солидни доказателства, че една етническа група, която е малцинство дори в района, който обитава, може, ако обстоятелствата са правилни, да представлява достоверно предизвикателство за авторитета и целостта на държаватани централното й правителство. Ярък елемент от конфликтите в Кавказ е малкият размер на малцинствата, които водели войни с централните си правителства. Чеченците и черкезите в случая с Абхаз, служат като база за подкрепа на родствениците им отвъд границата.

И накрая, въпросът за икономическата жизнеспособност остава неизяснен. Случаите на конфликт не са области, които притежават значителни природни ресурси или икономически стимул да се отделят от конкретната държава. Въпреки че Абхазия може да оцелее самостоятелно, липсва икономическа изгода от отделянето й. Този конфликт не се поражда заради икономиката, а се води в името на идентичността, собствеността върху територията и насаждането на страх. Страх от страна на малцинствата за това, което остава в рамките на държавата, би довело дори до повдигане на въпросите за културното оцеляване, както в Абхазия; страх сред мнозинството, че малцинственото население, особено в случая на Грузия, ще послужи като инструмент на чужда сила за подкопаване на сигурността и независимостта на държавата. По силата на автономния си статут Абхазия има отделни партийни организации, които не съществуват в Джавахети или Квемо Картли. Важен е и въпросът с политическия опит: лидерите на абхазците са част от съветската номенклатура по силата на своите позиции в съветската бюрокрация. Те притежават политическа подготовка и опит, бидейки функционери от средно до високо ниво в съветската система. Основна констатация на това изследване представлява ролята на външна подкрепа за малцинствата, които водят сражения за отделянето им в Южен Кавказ. Независимо дали в Абхазия, Южна Осетия или Нагорни Карабах ролята на външните сили, както частни под формата на доброволци от Северен Кавказ или Армения, така и държавната подкрепа от Русия и Армения, са от решаващо значение за усилията на войната. Конфедерацията на планинските народи изиграва важна роля за насърчаване на абхазския сепаратизъм в Абхазия. Самото му създаване до голяма степен демонстрира открита подкрепа за Абхазия от страна на черкезките и други севернокавказки народи, определяйки Сухуми за своя столица през 1989 г. Следователно ролята, която автономните институции играят за насърчаване на отделната идентичност на автономната етническа група почти неизменно ще бъде характеристика на автономията. А готовите граници и символи на автономията са присъщи на нейното териториално естество и служат както за психическо, така и за физическо определяне на зоната, която е „наша“ спрямо зоната, която е „тяхна“, следователно спомагат за отделянето, но и представят готово разграничение за лидера на сепаратистите.

 

*Докторант в УНСС

 

Поръчай онлайн бр.3 2024