23
Чет, Сеп
19 Нови статии

Политическа платформа за модернизация и устойчиво развитие на българските железници

Актуално
Typography

2021

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА  ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

2021-2025-2030

136 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪРВИЯ ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

ЦЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА

 • Структурно определящи инфраструктурни, технологични и управленски приоритети за конкурентна железопътна услуга, за по-активно участие на транспортния пазар, растеж на превозите и собствените приходи за първите 5 години и за периода до 2030 г.
 • Провеждане на бюджетна политика на устойчиво развитие и вместо оцеляване на железниците, предлагане на българската икономика и на гражданското общество на високотехнологична транспортна услуга, устойчива и умна мобилност и намаляване на парниковите газове и вредните въздействия на транспорта върху околната среда.
 • Преминаване към интермодални технологии и превръщане на железниците в алтернатива на пътната безопасност и пакета мобилност, като след 2030 г. съществена част от сухопътните превози се осъществява с железници, като най-екологичен, енергоефктивен и безопасен транспорт.
 • Удвояване към 2030 г. на пазарния дял на пътническите железопътни превози спрямо сегашния размер.
 • Извършване на промени в Закона за железопътния транспорт за повече автономност на Българските държавни железници като пазарен субект, за стимулиране на железопътния пазар и конкуренцията при разпореждане с бюджета на държавата с цел железниците да бъдат истински мощен лост за икономическото и социално развитие на страната и обществото.
 • Разработване на Общ Национален план за развитие на железниците, в който да се интегрират приоритетите в инфраструктурата, техническата и технологична база на превозвачите, моделът за оперативно ръководство и управление на железопътната услуга с цел да се използва по-ефективно капацитетът на железопътната инфраструктура и да се осигури по-добра финансова стабилност.
 • Финансирането на стратегическите приоритетни политики за устойчиво развитие на железниците да се разглеждат като инструмент за модернизация и конкурентоспособност на железопътната услуга, а не като възможност за бързо усвояване на финансовия ресурс, без да се постигнат европейските стандарти и цели за транспортната услуга и пътническа и товарна мобилност, заложени в „зелената сделка".
 • Политически и обществен мониторинг за изпълнението на проекта за развитие на железниците.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ (СТЪЛБОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА)

 • Цифровизация на железниците и модернизация на железопътната инфраструктура приоритетно по направленията, където се генерират трафикът и приходите в железниците с цел железопътната услуга да бъде конкурентна и предпочитана за осигуряване на значителен ръст на пазарния дял, превозите и собствените приходи, конкурентни на автомобилните превози, съобразно изискванията на „зелената сделка" и пътната безопасност.
 • - Направленията успоредни на пътната инфраструктура;
 • - Направленията от транс-европейската мрежа;
 • - Направленията от интермодалната транспортна мрежа.
 • Управление интензивността по пътната мрежа с цел решаване на проблема за пътната безопасност чрез използване капацитета и предимствата на железниците.
 • Технологично обезпечаване на пътническата услуга чрез доставка на нови влакове, локомотиви и вагони и интелигентна транспортна схема за свързаност и достъпност до пътуването с влак.
 • Трансформация на товарната транспортна услуга и иновативни технологии в железниците в полза на българската икономика
 • Технологична и инфраструктурна свързаност на железниците с индустриалните и урбанизираните зони чрез терминали за интермодална свързаност между различните видове транспорт за по-екологична и по-безопасна мобилност.
 • Ефективен модел за интегрирано управление на железопътната услуга между управителя на железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи в рамките на единното европейско железопътно пространство.
 • Балансирани такси за достъп и ползване на пътната и железопътна инфраструктура, основаващи се на анализ и оценка на въздействието върху климата и околната среда, пътната безопасност, мобилността и ефективността на транспортната услуга.
 • Промяна на модела за финансиране на железниците - от оцеляване към устойчиво развитие; от бюджетно субсидирана железопътна услуга към обществена услуга с придадена стойност в подкрепа на бюджета.
 • „Зелената сделка", пакетът „Мобилност" и пътната безопасност да бъдат водещи в новата политика за българските железници през следващите години.
 • Професионалната компетентност и подготовката на ръководни и изпълнителски кадри да бъдат водещи в управлението на железниците.

В годината на железниците Европейската комисия определ железниците като най-екологичен и енергоефективен вид транспорт с решаваща роля за „зелената сделка" и постави пред страните - членки много отговорни изисквания:
- Устойчива и умна мобилност за намаляване парниковите газове с 90% към 2050 г.
- Съществено прехвърляне на пазарния дял от сухопътните превози към железниците.
- Увеличаване пазарния дял на пътническите и товарните превози, като железниците да станат по-привлекателни и да се намалят задръстванията, вредните емисии, броят на пътно-транспортните произшествия и жертвите.
- Всяка страна- членка да приеме пакет от мерки за отразяване на година на железниците - 2021 г.


НАЧАЛОТО

 • 24 май 1864 г. - започва строителството на железопътната линия Русе -Варна;
 • 1872 г. - Въведена е в експлоатация железопътната линия Цариград - Белово
 • 21 юли 1879 г. - Излиза първата статия за железниците в Княжеството.
 • 27 ноември 1880 г. от трибуната на Народното събрание вътрешният министър Петко Рачов Славейков произнася историческите думи за българските железници „Аз съм за една такава мрежа, която да свърже тясно всички страни на нашето Отечество и ако интересите на Европа изискват да стане през България един транзитен път, то и нашите интереси ще имат своята тежест. Въпрос, който скопчва нашата държава и всички други държави в Европа и онова което трябва да се помни най-добре е интересът на нашето Отечество".
 • Декември 1884 г. - В Народното събрание се внася за разглеждане първият проект за развитие на железниците в България.
 • Януари 1885 г. - приет е първият Закон за железниците.
 • 1886 г. - Петко Каравелов, министър-председател на България произнася от трибуната на Народното събрание „Съвсем друго е, когато железните пътища се строят със средства на държавата и се експлоатират от нея. Държавата се удовлетворява вече, когато линията не принася ущърб и даже се примирява с незначителните ежегодни загуби, стига само пътят да способства за местното развитие на страната и да доставя на населението удобства, от които се нуждае една цивилизована държава".
  Преди 132 години българските политици сложиха началото, определиха важността на железниците за държавното устройство и европейската интеграция на страната ни, проявиха мъдрост и отговорност поставяйки железниците в политическите приоритети.

НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО

СЕГАШНИ И КАНДИДАТИ ЗА БЪДЕЩИ УПРАВЛЯВАЩИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 2021, проявете същата мъдрост и отговорност, като поставите в политическите си приоритети българските железници да следват европейския път на развитие.

Ние от ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ, създадено преди осем години, предложихме в началото на 2020 г. за обсъждане „Политическа платформа за модернизация и устойчиво развитие на българските железници".

През месец март 2020 г. проведохме първия обществен дебат в присъствието на над 50 експерти по железопътен транспорт. Беше обсъдена и подкрепена идеята за нова политика в железниците. За съжаление пряко ангажираните с проблемите на железниците не желаят диалог и дебат за сегашното техническо, технологично и финансово състояние на железниците.
Затова ние се обръщаме към сега управляващите и бъдещите такива, които ще се ангажират с държавното управление на страната, да се включат в отговорен политически дебат за състоянието и бъдещето на железниците в европейска България.

Ние от ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ избрахме за запазен знак на „политическата платформа" крилатото колело от края на XIX век, което символизира възхода на железниците през тяхната „златна епоха". То представлява съчетание между крилете на птица и железопътно колело или по-точно това е птица разперила криле за полет, чието тяло е заменено с железопътно колело.
БЪЛГАРИЯ НЯМА АЛТЕРНАТИВА, ОСВЕН ДА СЛЕДВА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, АКО ИСКА ДА ВЛЕЗЕ В НОВИЯ ВЕК, КОЙТО МОЖЕ ДА НЕ Е ЗЛАТЕН, НО СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДЕ ЗЕЛЕН.